English to Gujarati Meaning :: bound

બંધનકર્તા હોવું, શરતો દ્વારા કરાર
Bound :
બાઉન્ડ
- બાઉન્ડસીમિતboundingભૂસકેઅનબાઉન્ડ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a line determining the limits of an area(2) the line or plane indicating the limit or extent of something(3) the greatest possible degree of something(4) a light, self-propelled movement upwards or forwards
Verb(1) stick to firmly(2) create social or emotional ties(3) make fast; tie or secure, with or as if with a rope(4) wrap around with something so as to cover or enclose(5) secure with or as if with ropes(6) bind by an obligation; cause to be indebted(7) provide with a binding(8) fasten or secure with a rope, string, or cord(9) form a chemical bond with(10) cause to be constipated(11) move forward by leaps and bounds(12) form the boundary of; be contiguous to(13) place limits on (extent or amount or access(14) spring back; spring away from an impact
Adjective(1) confined by bonds(2) held with another element, substance or material in chemical or physical union(3) secured with a cover or binding; often used as a combining form(4) (usually followed by `to'(5) covered or wrapped with a bandage(6) headed or intending to head in a certain direction; often used as a combining form as in `college-bound students'(7) bound by an oath(8) bound by contract(9) confined in the bowels

Show Examples
(+)

(1) Thus, the question of whether the syllable status of the bound morpheme may affect the base-suffix segmentation was examined.(2) He shouted at a handful of passengers, who boarded another bus bound for the same destination, and forced them to alight, leaving all their belongings in the bus.(3) In a single bound , he leaped over a Texas blocker to force a game-sealing interception earlier this year.(4) But how many minutes will the bench - bound Italian with the stylised facial hair play against the Koreans?(5) The group was bound for Greece and other European destinations in the hope of earning a livelihood to support their families back home.(6) Suitcases, once bound for holidays abroad in Mexico and the USA, were left strewn across all four lanes of the carriageway.(7) That where he is bound come April 5, when he will attempt to better his brave fourth place in last year's National.(8) The relevant function here was to perform those legal obligations which bound the Council to comply with the laws so far as nuisance and potentially negligence were concerned.(9) The result is a bound phrase, in the parlance of linguists, that takes its meaning from the context in which it is used.(10) Now, they're called super shoplifters, and while they can't leap a building in a single bound , they probably could steal most of what was in it.(11) Once again the lorry left Ramsgate aboard the Sally Star bound for Dunkirk.(12) Both parties are bound by mutual confidentiality restrictions, and I really can't comment.(13) On December 3, he checked out again and jumped on a plane bound for Hawaii.(14) We in the hardboat were bound for Mumbles Pier, the others for more distant destinations.(15) Two experienced Spaniards, inseparable partners, were bound for Ancohuma.(16) The only discomfort was sharing space with at least a couple of passengers bound for the same destination.
Related Words
(1) bind ::
બાંધે
Synonyms
Adjective
2. certain ::
ચોક્કસ
4. connected ::
જોડાયેલ
7. bandaged ::
bandaged
Noun
8. leap ::
લીપ
10. limit ::
મર્યાદા
Verb
13. leap ::
લીપ
14. limit ::
મર્યાદા
15. enclose ::
બંધ
16. border ::
સરહદ
17. restrain ::
નિયંત્રણમાં રાખવું
18. ricochet ::
રિકોચેટ
Different Forms
bound, bounded, bounding, bounds, unbound
English to Gujarati Dictionary: bound

Meaning and definitions of bound, translation in Gujarati language for bound with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bound in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "bound"

What bound means in Gujarati, bound meaning in Gujarati, bound definition, examples and pronunciation of bound in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Eager
આતુર, ઉત્તેજિત, ઉત્સુક, સાવધાન, બેચેન, અશાંત, રોગવિજ્ઞાનવિષયક, પેથોલોજીક, પ્રદીપ્ત તેજસ્વી, પ્રખર, પીડિત, ઉત્સાહી, કશુંક કરવા ઇચ્છુક, , ઇચ્છુક, લોભી, તરસ્યું, વ્યસ્ત, રોકાયેલા, ચિંતા, તીવ્ર, ગંભીર, ઉત્કૃષ્ટ, પર ભેદન, પોઇન્ટેડ, તીક્ષ્ણ, ચાલાક, ક્રેઝી, જાળીના સળિયા, અતિશય, ભયંકર, પ્રાણઘાતક, ચેતવણી, ઉલ્લાસી, સાહસિક, ખાટો, ખાટું, ઊતરી ગયેલું, સરકો, કડવું, કઠોર, કડક, સખત, સ્ટર્ન
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.