English to Gujarati Meaning :: crown

મુગટમાથા ફરતી માળા કે ગજરો, રાજસ્વ, સર્વોપરી રાજવી કે તેની સત્તા, સાર્વભૌમત્વ, આધિપત્ય
Crown :
તાજ
- તાજતાજઅંતિમક્રાઉન
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the Crown (or the reigning monarch(2) the part of a tooth above the gum that is covered with enamel(3) a wreath or garland worn on the head to signify victory(4) an ornamental jeweled headdress signifying sovereignty(5) the part of a hat (the vertex(6) an English coin worth 5 shillings(7) the upper branches and leaves of a tree or other plant(8) the top or extreme point of something (usually a mountain or hill(9) the award given to the champion(10) the top of the head(11) (dentistry(12) the center of a cambered road
Verb(1) dwell on with satisfaction(2) express pleasure verbally(3) utter shrill sounds(4) invest with regal power; enthrone(5) be the culminating event(6) form the topmost part of(7) put an enamel cover on

Show Examples
(+)

(1) The flag has a horizontal red stripe on top, and a wider white stripe with a gold crown surmounted by seven stars in the middle.(2) A mould is taken in a putty-like material so that the laboratory can make a crown that fits the tooth perfectly.(3) Relax the most resistant hair first, which is usually at the back of the head or at the crown .(4) Mines in the neighbouring hills area have produced lead, silver and gold, including gold that was used in the making of a crown for James V and his queen.(5) A crown of leaves rests on his head, proclaiming him king and guardian over the garden and the house.(6) With a sense of drama and spectacle, the Incas often built on the crown of a ridge.(7) The new badge comprises of a crown , harp, shamrock, laurel leaf and torch and scales with the cross of St Patrick as a centrepiece.(8) Up until that time, the publishers, called stationers, who controlled the printing presses, had exclusive control of all written works by the grace of the crown .(9) With his lips a little loosened by alcohol, he asked Hari how he knew Will would refuse to accept the crown .(10) Just as he has done so many times before, Deacon struck the kick sweetly, the ball sailing directly between the uprights to crown one of the most memorable comebacks in Super League history.(11) He was an imposing figure, and for all that he wore no crown or sign of office, one could not have mistaken his rank, nor his authority.(12) Now Bill is planning one more shot at regaining his world crown .(13) She smiled, leaning her cheek on the crown of his head.(14) However, the Petri brothers wanted freedom from the crown as well as Rome.(15) In colonial America loyalists to the crown were called Tories.(16) It occupies the crown of a big hill, and it is so hush-hush that it doesn't have a name that I can tell you or that anyone would tell me.
Related Words
Synonyms
Noun
1. coronet ::
કોરોનેટ
2. title ::
શીર્ષક
3. monarch ::
રાજા
4. top ::
ટોચ
5. pate ::
વિનોદમાં માથું
6. jacket crown ::
જેકેટ તાજ
7. pennant ::
ત્રિકોણાકાર ધજા
8. treetop ::
treetop
9. crest ::
ક્રેસ્ટ
10. diadem ::
રાજમુગટ
Verb
11. enthrone ::
રાજ્યાભિષેક કરવો
12. round off ::
આંકડે
13. top ::
ટોચ
14. coronate ::
coronate
Antonyms
1. bottom ::
નીચે
2. nadir ::
નાદિર
Different Forms
crown, crowned, crowning, crowns
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

[CROWN ClTY ROCKERS\'
\

[CROWN ClTY ROCKERS' "BREAK" PLAYlNG]

Breaking Bad Season 4, Episode 4


Let the crown fall.
The Father above beckons you to his hall.

Let the CROWN fall. The Father above beckons you to his hall.

Game of Thrones Season 6, Episode 8


You swore an oath to
the Crown as well, Lord Tarly.

You swore an oath to the Crown as well, Lord Tarly.

Game of Thrones Season 7, Episode 2


he conspires to crown the next one.

he conspires to CROWN the next one.

Game of Thrones Season 7, Episode 2


Are you telling me the Crown
is three million in debt?

Are you telling me the Crown is three million in debt?

Game of Thrones Season 1, Episode 3


English to Gujarati Dictionary: crown

Meaning and definitions of crown, translation in Gujarati language for crown with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of crown in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "crown"

What crown means in Gujarati, crown meaning in Gujarati, crown definition, examples and pronunciation of crown in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Report
અહેવાલ, વર્ણન, સંબંધ, સંબંધિત, પ્રતિભાવ, અહેવાલ, સમાચાર, માહિતી, જાહેરાત, બુદ્ધિ, વળતર, જવાબ, સમજૂતી, પ્રત્યુત્તર, અફવા, ચર્ચા, વ્હીસ્પર, નિષ્ક્રિય ગપસપ, બડબડાટ, સાંભળેલી વાત, , પ્રતિઘોષ પાડતો પ્રચંડ અવાજ, ધ્વનિ, અવાજ, ખીલી, આરોપઅહેવાલ, , પડઘો પાડવો, વર્ણન, બયાન, વર્ણવવું, પાઠ કરવો, વિગતવાર, જાણ, આપી, રીપ્લે, જવાબ, ફરી જોડાશે, જાહેરાત
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.