English to Gujarati Meaning :: cut

કાપોધારવાળા ઓજાર વડે કાપો પાડવો કે ઘાયલ કરવું, કાપીને જુદું પાડવું કે આકાર આપવો, આરપાર પસાર થવું કે માર્ગ કરવો, અન્યોન્ય છેદીને પસાર થવું, ઘટાડવાં, ઓછા કરવાકાપવું
Cut :
કાપવું
- કાપવુંકયું સૌથી વધુ પ્રિયસુંદરકાપ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a share of the profits(2) (film(3) a trench resembling a furrow that was made by erosion or excavation(4) a step on some scale(5) a wound made by cutting(6) a piece of meat that has been cut from an animal carcass(7) a remark capable of wounding mentally(8) a distinct selection of music from a recording or a compact disc(9) the omission that is made when an editorial change shortens a written passage(10) the style in which a garment is cut(11) a canal made by erosion or excavation(12) a refusal to recognize someone you know(13) in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball(14) (sports(15) the division of a deck of cards before dealing(16) the act of penetrating or opening open with a sharp edge
Verb(1) separate with or as if with an instrument(2) cut down on; make a reduction in(3) turn sharply; change direction abruptly(4) make an incision or separation(5) discharge from a group(6) form by probing, penetrating, or digging(7) style and tailor in a certain fashion(8) hit (a ball(9) make out and issue(10) cut and assemble the components of(11) intentionally fail to attend(12) be able to manage or manage successfully(13) give the appearance or impression of(14) move (one's fist(15) pass directly and often in haste(16) pass through or across
Adjective(1) separated into parts or laid open or penetrated with a sharp edge or instrument(2) fashioned or shaped by cutting(3) with parts removed(4) made neat and tidy by trimming(5) (used of grass or vegetation(6) (of pages of a book(7) (of a male animal(8) (used of rates or prices(9) mixed with water

Show Examples
(+)

(1) Residents in these areas had to wait until the second week of August this year for grass to be cut and the estates brought up to basic standard.(2) that was the unkindest cut of all(3) blood ran from a cut on his jaw(4) I had to present Michael with a great big sabre to cut the cake - we had a real laugh with it.(5) they've cut back on costs(6) He explained that they were the sites where millstones were cut from the outcrops of Millstone Grit.(7) Forgetting to offer the cards to be cut , or any kind of misdeal is a fault.(8) Who would want to cut a hole in the ice and dive beneath it, when you can go to the tropics and do it without a drysuit?(9) Her cerulean wool suit, finely cut and quite modern, gave her a bit of a sophisticated air.(10) Meanwhile, back in reality, I deserve a cut of the firm's profits for the forthcoming financial year.(11) a deep cut on the thigh(12) the following aircraft cut across to join him(13) Individual garnets were cut from selected samples, crushed in a mortar and pestle and sieved.(14) It was when I pulled my hand away when I realized that the ring on his finger had cut my skin and it was now bleeding.(15) One person used the scissors repeatedly before he quit the stage, taking time to consider each cut .(16) Man Power is a story of cool cut suits and separates that focus on strong masculine lines.
Related Words
(1) cut down ::
કાપવું
(2) to cut ::
કાપવા માટે
(3) cut back ::
કાપ
(4) cut down on ::
પર નીચે કાપી
(5) cut it out ::
કાપી નાખો
(6) clear-cut ::
સ્પષ્ટ કટ
Synonyms
Adjective
Noun
8. piece ::
ભાગ
9. share ::
શેર
10. haircut ::
વાળ
11. blow ::
ફટકો
12. insult ::
અપમાન
13. reduction ::
ઘટાડો
14. style ::
શૈલી
15. undercut ::
અન્ડરકટ
16. cutting ::
કટીંગ
17. stinger ::
સ્ટિંગર
18. snub ::
સ્નબ
19. swing ::
સ્વિંગ
20. deletion ::
કાઢી નાંખવાનું
21. track ::
ટ્રેક
22. cut of meat ::
માંસ કટ
Verb
24. chop ::
વિનિમય
26. pick ::
પસંદ
27. carve ::
કોતરીને
28. reduce ::
ઘટાડવા
29. shorten ::
ટૂંકી
30. delete ::
કાઢી નાખો
31. discontinue ::
બંધ
32. cross ::
પાર
33. skip ::
છોડવા
34. geld ::
ખસી કરવું
36. ignore ::
અવગણો
37. burn ::
બર્ન
38. prune ::
વૃક્ષ, રોપા, વેલીનાં નકામાં ડાળ, ડાંખળાં, પાન, વગેરે કાપી નાખીને તેને ઘાટમાં લેવાં
39. hack ::
હેક
41. trend ::
વલણ
42. tailor ::
દરજી
44. make out ::
બનાવી
Antonyms
1. attend ::
હાજરી
Different Forms
cut, cuter, cutest, cuts
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Okay, let\'s meet halfway. How about I
cut my cleaning lady down to twice a week?

Okay, let's meet halfway. How about I CUT my cleaning lady down to twice a week?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20


They cut her throat to the bone
and threw her body in the river.

They CUT her throat to the bone and threw her body in the river.

Game of Thrones Season 4, Episode 1


Someday you\'ll get to cut it
for me.

Someday you'll get to CUT it for me.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 3


Yo, what\'s up with the pie, man?
lt ain\'t cut.

Yo, what's up with the pie, man? lt ain't CUT.

Breaking Bad Season 4, Episode 2


...with a paper cut on my nipple...

...with a paper CUT on my nipple...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 4


English to Gujarati Dictionary: cut

Meaning and definitions of cut, translation in Gujarati language for cut with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cut in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "cut"

What cut means in Gujarati, cut meaning in Gujarati, cut definition, examples and pronunciation of cut in Gujarati language.

English-Gujarati.Com | English to Gujarati Dictionary

This is not just an ordinary English to Gujarati dictionary & Gujarati to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English to Gujarati and Gujarati to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Gujarati to English translation, English to Gujarati translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Gujarati dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Gujarati, translate Gujarati words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
most searched words
GRE Words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

All Dictionary Links
Your Favorite Words
Loading...
Your Search History