English to Gujarati Meaning :: drove

પશુનું ભટકતું ટોળું
Drove :
હંકારી
- હંકારીdroves
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a group of animals (a herd or flock(2) a moving crowd(3) a stonemason's chisel with a broad edge for dressing stone
Verb(1) operate or control a vehicle(2) travel or be transported in a vehicle(3) cause someone or something to move by driving(4) force into or from an action or state, either physically or metaphorically(5) to compel or force or urge relentlessly or exert coercive pressure on, or motivate strongly(6) cause to move back by force or influence(7) compel somebody to do something, often against his own will or judgment(8) push, propel, or press with force(9) cause to move rapidly by striking or throwing with force(10) strive and make an effort to reach a goal(11) move into a desired direction of discourse(12) have certain properties when driven(13) work as a driver(14) move by being propelled by a force(15) urge forward(16) proceed along in a vehicle

Show Examples
(+)

(1) a drove of cattle(2) I am sure the people of York will turn out in droves to see some great rugby, of both 13-a-side and of nine-a-side.(3) In all seasons, droves of cattle, sheep, hogs, geese, turkeys and other livestock shared the busy road with wagons loaded with grain, barreled beef and pork.(4) As it turns out, one-time fans stayed away in droves because, quite frankly, they were embarrassed to admit they liked these bands in the first place.(5) But just who are these Turnbull loving millionaires and why have they come out in droves ?(6) The crown's administrative staff and the army's families began arriving in droves , taking the arduous sailing route around the Cape of Good Hope.(7) He listened to bush mothers and stockmen, drovers and graziers, troops going into and returning from battle, committees, councils, prime ministers, popes and royalty.(8) In the end, both crowds stayed away in droves and it's a pity.(9) It seems similarly unwise to assume that the army will defect in droves or that the population will rise to welcome the invaders, especially if they have no idea of what might follow an invasion.(10) Once the buyers, predominantly English farmers, had bought their herds the common practice was to hire some local drovers to drive the cattle south into England.(11) We have nearly worn a hole in the road attending the last named venue in light of the continuing absence in Craven of athletics facilities and now residents from Craven are going in droves to the swimming pools at Colne and Barnoldswick.(12) Droves of cattle are, however, apt to be troublesome to the owners and tenants of the grounds through or near which they pass.(13) It wasn't long, though, before customers were turning away from the personal service of their local butcher, baker and grocer in droves , embracing the low prices and variety on offer at the supermarkets.(14) Originally a shelter for drovers herding their animals through the Ochil Hills, the Bein Inn, which dates from 1861, nestles in the wooded slops of Glen Farg.(15) Although there was a full house for the much-praised opening ceremony in Athens on Friday night, spectators have stayed away in droves in the first four days of competition.(16) Today the temples are a major tourist attraction, well worth the grinding bus trip from Agra or Gwalior, and the curious arrive in droves from all over the world to gawp and snigger at this unyielding display of raunchiness.
Related Words
(1) drive ::
ડ્રાઇવ
Synonyms
Noun
1. herd ::
ટોળું
2. crowd ::
ભીડ
3. horde ::
રખડું જમાતનું ટોળું
Verb
4. operate ::
કામ
5. travel by car ::
કાર દ્વારા પ્રવાસ
6. chauffeur ::
કારચાલક
7. power ::
શક્તિ
8. hammer ::
હથોડી
9. impel ::
પ્રેરવું
10. force ::
બળ
11. work ::
કામ
12. get ::
વિચાર
13. repel ::
નિવારવા
14. ride ::
રાઇડ
15. motor ::
મોટર
16. take ::
લેવા
17. ram ::
રામ
18. labor ::
મજૂર
Different Forms
drove, droves
English to Gujarati Dictionary: drove

Meaning and definitions of drove, translation in Gujarati language for drove with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of drove in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "drove"

What drove means in Gujarati, drove meaning in Gujarati, drove definition, examples and pronunciation of drove in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Agree
સંમત, માન્ય રાખવુંકબૂલ, સંમત, પાળે, ધ્યાન, માને, અવલોકન, સંમતિ, અન્ડરરાઇટ, મૂક સંમતિ આપવી, સાથે મળી, પાલન, આચરણ, અનુમતિ, માન્ય રાખવું, , માં આપી, પરવાનગી આપે છે, સમાવવા, ધારે, ઉપ્પર આવિ જા, સાથે પરિચિત હોવા, મેળ બેસવો કે બેસાડવો, ચોરસ, દાવો, પર પ્રયાસ, સંકોચો, એકીકૃત, ફિટ, ફ્રેમ, ઇરાદો, સમજૂતી, પતાવટ, સાથે ઘટે, ઉકેલવા, અનુલક્ષે, મળો, ભેગા, કવિતા, મેળવણી, અનુસરો, ની જોડે નિસ્બત કે નાતો ઘરાવવો, નિકાલ, નક્કી, કંપોઝ, હલ, શનગાર, પછી લઈ લેજો, સમાન હોઈ, અનુકૂળ હોવે, આવશ્યક હોવું, ને માટે આવશ્યક હોવું, સારું દેખાવું, બની
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.