English to Gujarati Meaning :: grow

વધવું, જીવતા છોડની પેઠે ઊગવું, વધવું કે વિકસવું, થવું, નિપજાવવું, બનવુંઉગાડવું
Grow :
વધવા
- વધવામાળીવધતીવધે
 

Show English Meaning
(+)

Verb(1) pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become(2) become larger, greater, or bigger; expand or gain(3) increase in size by natural process(4) cause to grow or develop(5) develop and reach maturity; undergo maturation(6) come into existence; take on form or shape(7) cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques(8) come to have or undergo a change of (physical features and attributes(9) grow emotionally or mature(10) become attached by or as if by the process of growth

Show Examples
(+)

(1) It will be a challenge to grow the business in the increasingly complex medical device imaging marketplace.(2) Did he grow less experienced as opening night drew nearer?(3) morels grow in a variety of places(4) Until a seed imbibes water and begins to grow , weeders and cultivators have little effect.(5) I'm trying to make the grass grow , and green plants produce oxygen, and that's supposed to help the environment.(6) Over the course of the year they grow over 50 different crops.(7) Droughts cause crops to fail, while crops that do grow often are not gathered because of civil wars fought in the name of the starving.(8) to grow to understand sth(9) We cannot grow the business because if you want to grow the business you have to get more money.(10) For home gardeners, the best news is broccoli is one of the easiest crops to grow .(11) My hair I had once again allowed to grow long and my body was also becoming that of a woman.(12) It is during this phase that prolamellar bodies grow in size and get their regular shape.(13) I'm also a bit hesitant to debate about whether or not it should be used to slow the muscle loss experienced as we grow older.(14) if a newt's leg is amputated, it will grow a new one(15) At the same time, farmers should display a greater sense of discipline by listening to government suggestions while deciding what crops to grow .(16) We are expanding but will grow a business to suit ourselves.
Related Words
(1) grow up ::
મોટા
Synonyms
Verb
1. get bigger ::
મોટી વિચાર
2. increase ::
વધારો
3. sprout ::
ફણગો
4. cultivate ::
ખેતી
5. expand ::
વિસ્તૃત
6. originate ::
ઉદ્ભવ
7. become ::
બની
8. mature ::
પુખ્ત
9. raise ::
વધારવા
10. develop ::
વિકાસ
11. turn ::
વળાંક
Different Forms
grow, grower, growers, growing, grows
English to Gujarati Dictionary: grow

Meaning and definitions of grow, translation in Gujarati language for grow with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of grow in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "grow"

What grow means in Gujarati, grow meaning in Gujarati, grow definition, examples and pronunciation of grow in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Remove
દૂર, ચોરી, કોરે લેવા, ભેગા, સમૂહ, દૂર લઈ, વીખરાવું, ચાલ, પાળી, ટ્રાન્સફર, સિવાય, જુદું પડવું, પાછી ખેંચી, એકાંત, રચવું, નાબૂદ, બંધ, પસંદ, એકત્ર, નાશ, આ બોલ પર વિચાર, બહાર આવે છે, બહાર પ્રવાહ, જગાડવો, વિરામ, અવરોધવું, વિખેરી નાખવું, ઉલ્લંઘન, કાઢી મૂકવું, બરતરફ, બહાર કાઢો, બહાર મૂકૉ, ભાવ, દાખવી, લિફ્ટ, પુનઃપ્રાપ્ત, ટૂંકસાર, જડમૂળથી ઉખેડી નાખવું, સ્થાનભ્રષ્ટ, ખેંચી, બહાર ડ્રો, પરદેશમાં કાયમી વસવાટ કરવો, ભાગી જાઓ, દૂર પસાર, બહાર પસાર, છોડી, , ચલિત, ફેરફાર, બદલી, વૈકલ્પિક, એક્સચેન્જ, સ્થાળાંતર, અનુવાદ, એકલુ, બંધ કૉલ, અશ્રુ, વિમૂઢ કરવું, ઘટાડવા, ફેર, બદલવાનો, સમાપ્ત, પરિપૂર્ણ, વધ, ચૂકતે કરવું, ખાતરી કરાવવી, પતાવટ, સમાધાન, ધોવું, શુદ્ધ, દોષમુક્ત, વિનાશ, મારી, ખેડવા, રદિયો, નિવારણ, છૂપાવવા, અર્ક, મનમાંથી કાઢી નાખવું, કોરે મૂકે, કોરે સુયોજિત, અભરાઈએ ચઢાવવી, રાખી દો, દૂર ડ્રો, સાફ કરી નાખવું, કાઢીદૂર, વળાંક, બરતરફી, ખસી, ચાલદૂર, ટ્રાન્સફર, અનુવાદ, પરિવહન, , દૂર સાફ, આડો દાંડો
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.