English to Gujarati Meaning :: yard

યાર્ડ, વાડો, ગજ, પ્રાંગણવાર
Yard :
યાર્ડ
- યાર્ડયાર્ડનું ભાડુંyardagesયાર્ડ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a unit of length equal to 3 feet; defined as 91.44 centimeters; originally taken to be the average length of a stride(2) the enclosed land around a house or other building(3) a tract of land enclosed for particular activities (sometimes paved and usually associated with buildings(4) the cardinal number that is the product of 10 and 100(5) a unit of volume (as for sand or gravel(6) a tract of land where logs are accumulated(7) an area having a network of railway tracks and sidings for storage and maintenance of cars and engines(8) a long horizontal spar tapered at the end and used to support and spread a square sail or lateen(9) an enclosure for animals (as chicken or livestock

Show Examples
(+)

(1) a builder's yard(2) Five or six trips to the dump yard on the far lands and I stopped for something to eat.(3) When snow is deep and moose '' yard '' together, they are more accessible in greater numbers to wolves.(4) But, unknown to her owner, for the past three weeks Tiny has been wandering into the yard at Clacton police station looking for food and attention.(5) It took about a whole two acres, and it stood behind the courtyard right in between the buildings that surrounded the yard .(6) Although they yard together in spring, during most of the year, moose are solitary secretive animals and very wary of mankind.(7) Prosecuting counsel Amy Nicholson told the court that on January 23 the police searched the yard of a business run by Murphy and Sanderson.(8) The sides were covered almost completely by green ivy vines and the yard surrounding the building was overgrown with cypress trees.(9) The gang loaded the bikes which all had keys in the ignition on to a trailer belonging to garage owner Rhett Fisher, who leases part of his yard to the business.(10) He moves one of the sails so that the yard catches Will and swings him out over the sea. Now, as long as you're just hanging there, pay attention.(11) I have a several yard length of linen, and one of ramie, that are ivory/beige right now.(12) a storage yard(13) Their recreation area is a yard , measuring 45 feet by 20, with a steel mesh covering on top.(14) Weeks of learning 12 inches to one foot, three feet to a yard , 22 yards to a chain and however many chains to a mile - with rods, poles and perches somewhere in between.(15) They stood in the foot ropes of the main mast topsail yard .(16) He had previously used the yard for the purposes of an ambulance business which had ceased to trade in about 1995.
Related Words
Synonyms
Noun
1. backyard ::
બેકયાર્ડ
2. workshop ::
વર્કશોપ
3. pace ::
ગતિ
5. cubic yard ::
ઘન યાર્ડ
6. railway yard ::
રેલવે યાર્ડ
7. curtilage ::
મકાન સાથે જોડાયેલાં જમીન, વાડો, વાડી
Different Forms
yard, yardage, yardages, yards
English to Gujarati Dictionary: yard

Meaning and definitions of yard, translation in Gujarati language for yard with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of yard in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "yard"

What yard means in Gujarati, yard meaning in Gujarati, yard definition, examples and pronunciation of yard in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Check
તપાસ, દમન, સંયમ, બેસણું, વિરામ, , હપતો, નૌકામાં, હોડી, સમય, પ્રસંગ, દેખરેખ, નિયંત્રણ, નિરીક્ષણ, ઠપકો, સ્નબ, ઠપકાની, વાત, ફિટકાર, વ્યવહાર ચિટ્ઠી, બિલ, ક્રમમાં, કાગળ, ડિલીવરી નોંધ, અવરોધ, જહાજમાં કોલસા ભરવાનો ડબ્બો, બ્લોક, સંરક્ષણ, કિનાર, વિક્ષેપ, આડશ, નિયમ, મોનીટરીંગ, શક્તિ, મર્યાદાછિદ્રિત, નરમ, સેલ્યુલર, , ફાટ કે ચીરાવાળું, તપાસબંધ, થંભી, થોભ્યા, વિરામ, ઉપર ખેચવું, તપાસ, નીચે મૂકી, દબાવવા, રોકવું, પર બેસી, તાબે, પકડ પેઢી, થંભી કૉલ, નિયંત્રણમાં રાખવું, રક્ષણ, રક્ષક, મન, અટકાવવા, પુરાવા, અવરોધવું, કેદ, , શૂળીએ ચડાવવું, પગરખું, ચેતવણી, સાવધાની, ચેતવણી આપવી, ઓડિટ, ઠપકો, પ્રતિકાર, કોઈ રન નોંધાયો નહીં, અટકાવવું, પાછું રાખી દો, નિયંત્રણ, મેનેજ, નિયમ, બોસ, ઘેરો ઘાલવો, સામનો, વિરોધ, પાછલું, આંતરવું, ધરપકડ, શિક્ષક, સમાવે, મૂકી દેવું, સમાવેશ, કિનાર, માધ્યમ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.