English to Gujarati Meaning :: average

સરેરાશ, સર્વસાધારણ માપ, મધ્યમમાન, સામાન્ય ધોરણનું કે રોજિંદા માપનું, મધ્યમ પ્રમાણમધ્યપ્રમાણસરાસરી
Average :
સરેરાશ
- સરેરાશસરેરાશસરેરાશસરેરાશસરેરાશ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a statistic describing the location of a distribution(2) (sports(3) an intermediate scale value regarded as normal or usual
Verb(1) amount to or come to an average, without loss or gain(2) achieve or reach on average(3) compute the average of
Adjective(1) approximating the statistical norm or average or expected value(2) lacking special distinction, rank, or status; commonly encountered, or common(3) lacking exceptional quality or ability(4) around the middle of a scale of evaluation(5) relating to or constituting the most frequent value in a distribution(6) relating to or constituting the middle value of an ordered set of values (or the average of the middle two in a set with an even number of values

Show Examples
(+)

(1) Home prices in Shanghai are more than twice the national average , and rose by nearly a quarter last year.(2) Today's average levels are not typical of values throughout human evolution.(3) For example, in Canada part-time wages average 55.9 percent of full-time wages.(4) On average , the number of drivers speeding at camera sites dropped from 55 per cent to 16.(5) Wave equations normally describe an average wave height; they don't describe rogues.(6) As a result, the average age of first time purchase in the UK is increasing.(7) To calculate payment entitlements, the single payment is divided by the average area held by the farmer in the base period.(8) In my view, the present case was above average in legal complexity because of some unique issues, but it was not the most complex case on the facts.(9) The primary reason is that using differing time frames to obtain average returns will lead to different results.(10) On average , we can expect imported television to be of better quality than domestic.(11) The sliding velocity was obtained by dividing the average value of the lengths of tracks by the given period of time.(12) Leisure is passÔö£┬« and foolish even for the average teenager today.(13) On average 30 children a year receive treatment for Hodgkin's disease.(14) In determining the expected level of use, consider both the average rates and any surges in use.(15) As this model is analyzed only in terms of average payoffs, these results are not affected by these assumptions.(16) He was of average height by Aetheris standards, with a swimmer's physique, and a handsome face.
Related Words
(1) on average ::
સરેરાશ
Synonyms
Adjective
1. mean ::
અર્થ
2. ordinary ::
સામાન્ય
3. mediocre ::
સાધારણ
4. middling ::
મધ્યમ
5. medium ::
મધ્યમ
6. modal ::
મોડલ
7. median ::
મધ્ય
Noun
8. mean ::
અર્થ
9. norm ::
રૂઢિ
Verb
10. average out ::
સરેરાશ બહાર
Different Forms
average, averaged, averagely, averages, averaging
English to Gujarati Dictionary: average

Meaning and definitions of average, translation in Gujarati language for average with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of average in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "average"

What average means in Gujarati, average meaning in Gujarati, average definition, examples and pronunciation of average in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Waste
કચરો, સ્વચ્છંદતા, બગાડ, હળવાશ, અતિરેક, નુકસાન, દુરુપયોગ, ઉડાઉગીરી, વિનાશ, ફ્લોપ, નંખાઈ, અંત, વિલય, બગડતા, સંહાર, કચરા, , અતિશયોક્તિભર્યું, ઇન્કાર, ચૂંટવું, અવમૂલ્યન, કટોકટી, મૃત્યુ, લૂંટફાટ, અવનતિ, હાની, દુષ્ટ, સમુદ્રકચરો, દૂર કરવું, દુરુપયોગ, ગુમાવી, , દૂર પૂડલા જેવી કે વાનગી, બગાડવું, ચૂકવાય, ભુસવું, બગાડી, અનહદ, જુગાર, દૂર ફેંકવું, નાશ, ફેલાવી, વિનાશ, હુમલો, વિમૂઢ કરવું, નષ્ટ, તોડી, નબળા, લાગણીશૂન્ય, નિર્વીર્ય, નબળું કરી નાખવું, પસાર, રહેવા, દૂર પસાર, જ્યારે, ગા ળ, ઉલ્લંઘન, એક્ઝોસ્ટ, ઘટાડો, મરી જવું, બંધ કરાયું, નુકસાન, મારી, સહન, બહાર ખીલીનિર્જન, કચરો, ડિઝર્ટ, ઉદાસ, જંગલી, વિનાશ વેર્યો, વિનાશક, રદબાતલ, અમાન્ય, વિસ્ફોટ, નલ, દુર્બળ, જંતુરહિત, , અનુત્પાદક, વ્યર્થ, ઉજ્જડ, શુષ્ક, અપૂરતું, બિનફળદ્રુપ, ગરીબ, વધારાની, કબજા વગરની, પડતર, દૂર વસ્ત્રો
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.