English to Gujarati Meaning of break - વિરામ


Break :
વિરામ

વિરામ, તૂટવાનું, ક્રેક, અસ્થિભંગ, ફાટ, ખીણ, નંબરનાં મકાનમાં, વિક્ષેપિત, છુટુ થવું, મધ્યાંતર, અલગ, ક્ષતિ, વિસર્જન, વિભાજનથી, દમન, સંયમ, ચેક, ભંગ, ઉલ્લંઘન, ઉલ્લંઘનમાં, ક્રોસિંગ, વિસ્ફોટ, દ્વિભાજન, વિભાજન, વિસ્ફોટના, સ્વતંત્રતા, ગ્રાઇન્ડ, સ્ટેમ્પ, ચેમ્પ, અડચણ, અવરોધ, નુકસાન, વંચિતતા, વિનાશ, ઢીલ, વિલંબ, સમાપ્તિ, સસ્પેન્શન, દેખાવ, ઉદભવ, ઓળો, અવતાર, બાદબાકી, રેકનિંગ, કપાત

વિરામ, વિઘટન, વાટવું, નાશને દૂર રાખી, Kibble, અસામાનતા, વિક્ષેપિત, વિખેરી, નિયમભંગ, બંધ, સ્પ્લિટ, દેખાય, આવવું, આવો, વસંત, વિકસાવવાનું, વ્યક્ત, જાહેર, બહાર લાવવા, શ્વાસ, આત્મસાત થવું, ટુકડામાં કચડી, અસ્થિભંગ, તોડીને, વિમૂઢ કરવું, ઘટાડવા, દૂર, અપરાધ, ક્રેક, બગાડી, ગુસ્સો બનાવવા, શોધી શકાય, બહાર આવ, ઘટિત, મિંગલ, કાપવું, અલગ, અવરોધી, ઉઘાડી, પ્રકાશિત, મૂકી, રદબાતલ કરવાનું પગલું લીધું, વિભાજન, દાંતાવાળું, ઉલ્લંઘન કરે છે, ભંગ, ઉલ્લંઘન, દબાવવા, અંકુશમાં, પર બેસીને, તાબે, શાંત, નાદારી માં જાઓ, નિષ્ફળ, બસ્ટ, નાદાર, સમાપ્ત, નક્કી, દૂર પસાર, વિસર્જન, અંત, સંબંધ તોડવો, મારફતે હોઈ, હાંકી કાઢવા, ચલાવવા માટે થઇ, વિલંબ થઈ, મોકૂફી, મુલતવી રાખે, શસ્ત્રવિરામ, સત્રસમાપ્ત કરવું, ઉપર છોડી, અચાનક બોલી ઉઠવું, ખબર, કેન

વિરામતોડવુંઆરામ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of break in English
Noun(1) some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity(2) an unexpected piece of good luck(3) (geology(4) a personal or social separation (as between opposing factions(5) a pause from doing something (as work(6) the act of breaking something(7) a time interval during which there is a temporary cessation of something(8) breaking of hard tissue such as bone(9) the occurrence of breaking(10) an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion(11) the opening shot that scatters the balls in billiards or pool(12) (tennis(13) an act of delaying or interrupting the continuity(14) a sudden dash(15) any frame in which a bowler fails to make a strike or spare(16) an escape from jail
Verb(1) terminate(2) become separated into pieces or fragments(3) render inoperable or ineffective(4) ruin completely(5) destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments(6) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises(7) move away or escape suddenly(8) scatter or part(9) force out or release suddenly and often violently something pent up(10) prevent completion(11) enter someone's (virtual or real(12) make submissive, obedient, or useful(13) fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns(14) surpass in excellence(15) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret(16) come into being
Examples of break in English
(1) line break(2) strategies used to break the union(3) I need a break from mental activity(4) break the chocolate into pieces(5) When you see a colleague struggling, walk him to the vending machine for a break .(6) WordPerfect allows you to mark a block of text as not permitted to be interrupted by a page break .(7) While they were successful in obtaining Rich's resignation, they could not break his spirit.(8) Having set up the venue themselves, they left for a break but on their return found the hall locked again.(9) Will people want to honour her, as they did then, or will the extended bank holiday designated for this purpose simply pass off as a pleasant break ?(10) It was also viewed by its architects as a way to break the power of the elite, who are still very much in control.(11) Students come here to eat, drink and take a break from school work.(12) don't scratch it or you'll break the skin(13) The Canadian Cancer Society is urging smokers trying to quit to plan out how they are going to break their habit.(14) This great weather is sure to break soon so lets all enjoy it while it lasts.(15) The club will run until June, break for the summer and resume again in September.(16) it's a break with the way the business was run
Related Phrases of break
Synonyms
M
1. break ::
વિરામ
5. recess ::
ગોખલો
6. disintegrate ::
વિઘટન
7. crush ::
વાટવું
8. stave ::
નાશને દૂર રાખી
9. kibble ::
Kibble
10. impair ::
અસામાનતા
11. interrupt ::
વિક્ષેપિત
12. disband ::
વિખેરી
13. transgress ::
નિયમભંગ
14. discontinue ::
બંધ
15. split ::
સ્પ્લિટ
17. appear ::
દેખાય
18. arrive ::
આવવું
19. come ::
આવો
20. spring ::
વસંત
21. evolve ::
વિકસાવવાનું
22. express ::
વ્યક્ત
23. disclose ::
જાહેર
24. bring out ::
બહાર લાવવા
25. breathe ::
શ્વાસ
26. cleave ::
આત્મસાત થવું
27. crush into pieces ::
ટુકડામાં કચડી
28. fracture ::
અસ્થિભંગ
29. tear ::
તોડીને
30. shatter ::
વિમૂઢ કરવું
31. reduce ::
ઘટાડવા
32. remove ::
દૂર
33. offend ::
અપરાધ
34. crack ::
ક્રેક
35. spoil ::
બગાડી
36. make angry ::
ગુસ્સો બનાવવા
37. be discovered ::
શોધી શકાય
38. come out ::
બહાર આવ
39. transpire ::
ઘટિત
40. mangle ::
મિંગલ
41. cut ::
કાપવું
42. separate ::
અલગ
43. obstruct ::
અવરોધી
44. reveal ::
ઉઘાડી
45. publish ::
પ્રકાશિત
46. put ::
મૂકી
47. annul ::
રદબાતલ કરવાનું પગલું લીધું
48. divide ::
વિભાજન
49. furcate ::
દાંતાવાળું
50. violate ::
ઉલ્લંઘન કરે છે
51. breach ::
ભંગ
52. infringe ::
ઉલ્લંઘન
53. contravene ::
ભંગ
54. overstep ::
overstep
56. suppress ::
દબાવવા
57. inhibit ::
અંકુશમાં
58. sit on ::
પર બેસીને
59. subdue ::
તાબે
60. tame ::
શાંત
61. go into bankruptcy ::
નાદારી માં જાઓ
62. fail ::
નિષ્ફળ
63. bust ::
બસ્ટ
64. bankrupt ::
નાદાર
65. terminate ::
સમાપ્ત
66. determine ::
નક્કી
67. pass away ::
દૂર પસાર
68. dissolve ::
વિસર્જન
69. end ::
અંત
70. break off ::
સંબંધ તોડવો
72. be through with ::
મારફતે હોઈ
73. expel ::
હાંકી કાઢવા
74. cause to run ::
ચલાવવા માટે થઇ
75. pause ::
વિરામ
76. be delayed ::
વિલંબ થઈ
77. adjourn ::
મોકૂફી
78. defer ::
મુલતવી રાખે
79. cease ::
શસ્ત્રવિરામ
80. prorogue ::
સત્રસમાપ્ત કરવું
81. leave over ::
ઉપર છોડી
82. burst out ::
અચાનક બોલી ઉઠવું
83. know ::
ખબર
84. ken ::
કેન
85. breakdown ::
વિરામ
88. breakage ::
તૂટવાનું
90. cleft ::
ફાટ
91. chasm ::
ખીણ
92. nook ::
નંબરનાં મકાનમાં
93. breakup ::
છુટુ થવું
94. intermission ::
મધ્યાંતર
95. separation ::
અલગ
96. hiatus ::
ક્ષતિ
97. dissolution ::
વિસર્જન
98. severance ::
વિભાજનથી
99. repression ::
દમન
100. restraint ::
સંયમ
101. check ::
ચેક
103. subdual ::
subdual
104. infringement ::
ઉલ્લંઘન
105. contravention ::
ઉલ્લંઘનમાં
107. crossing ::
ક્રોસિંગ
108. burst ::
વિસ્ફોટ
109. fission ::
દ્વિભાજન
110. cleavage ::
વિભાજન
111. eruption ::
વિસ્ફોટના
112. laceration ::
laceration
113. freedom ::
સ્વતંત્રતા
114. grind ::
ગ્રાઇન્ડ
116. stamp ::
સ્ટેમ્પ
117. champ ::
ચેમ્પ
118. hindrance ::
અડચણ
119. impediment ::
અવરોધ
120. obstacle ::
અવરોધ
122. loss ::
નુકસાન
124. deprivation ::
વંચિતતા
125. ruin ::
વિનાશ
126. deferment ::
ઢીલ
128. delay ::
વિલંબ
129. cessation ::
સમાપ્તિ
130. suspension ::
સસ્પેન્શન
132. appearance ::
દેખાવ
133. emergence ::
ઉદભવ
134. apparition ::
ઓળો
135. incarnation ::
અવતાર
136. subtraction ::
બાદબાકી
137. reckoning ::
રેકનિંગ
138. deduction ::
કપાત
Antonyms
1. advance ::
આગળ
2. elevate ::
સુધારવું
3. promote ::
પ્રોત્સાહન
4. raise ::
વધારવા
Different Forms
break, breaking, breaks
Word Example from TV Shows
I break up, then I find some cute guy...

I BREAK up, then I find some cute guy...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 3


Now I'm gonna have to break
the little sad sack's heart.

Now I'm gonna have to BREAK the little sad sack's heart.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 3

-or have a break...\N-

-or have a BREAK...
-"Well, I’d..."

Money Heist Season 1, Episode 7

go to the break room.

go to the BREAK room.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 17

English to Gujarati Dictionary: break

Meaning and definitions of break, translation in Gujarati language for break with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of break in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'break'

What break means in Gujarati, break meaning in Gujarati, break definition, examples and pronunciation of break in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History