English to Gujarati Meaning of present - હાજર


Present :
હાજર

ભેટ, હાજર, તક, રજૂઆત, ઉપદાન, ઉદ્ગાર, રજા, વિદાય વેળાની, વિદાય, દૂર, વર્તમાન કાળ, આજકાલ, દસ્તાવેજ, લાંચ, સિદ્ધાંત, સ્વભાવથી, ફિલસૂફી, પુરસ્કાર, સ્વીકૃતિ

આગળ મુકો, હાજર, રેન્ડર, ઓફર, લઈ આવ, દાખલ, જીવી, લાવવા, શો, પ્રદર્શન, સુયોજિત, જાહેર કરવું, હવા, હાથ ધર્યો, પેદા, વિસ્તારવા, પકડી રાખ, આગળ પકડી, ટેન્ડર, આપી, ચૂકવણી, મોકલી, પાછા આપી, ભેટ, પ્રોત્સાહન આપવું, નાણાં સાથે મદદ, અનુદાન, બહાર નીકળવા, પ્રિક, દોરવું, સમર્થન, ઉભો, સબમિટ, દાન, માં આપી, ધાતુમાં, આપવા

વર્તમાન, હાજર, આધુનિક, વાસ્તવિક, તાત્કાલિક, હયાત, એટેન્ડન્ટ, હંમેશનું, હોવા, શાસક, હોલ્ડિંગ, આવેલું, વસવાટ, ચાલી, ખસેડવાની, જઈને, સામાન્ય, તૈયાર, પ્રોમ્પ્ટ, ઝડપી, નજીક, શીખ્યા, નિવાસસ્થાન, જેમાં વસવાટ કરો છો, સતત, પ્રગતિશીલ, અપૂર્ણ

હાજરપ્રસ્તુતપ્રસ્તુતકર્તાપ્રસ્તુતકર્તાપ્રસ્તુતરજૂઆતpresentmentsભેટ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of present in English
Noun(1) the period of time that is happening now; any continuous stretch of time including the moment of speech(2) something presented as a gift(3) a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking
Verb(1) give an exhibition of to an interested audience(2) bring forward and present to the mind(3) perform (a play(4) hand over formally(5) introduce(6) give, especially as an honor or reward(7) give as a present; make a gift of(8) deliver (a speech, oration, or idea(9) cause to come to know personally(10) represent abstractly, for example in a painting, drawing, or sculpture(11) present somebody with something, usually to accuse or criticize(12) formally present a debutante, a representative of a country, etc.(13) recognize with a gesture prescribed by a military regulation; assume a prescribed position
Adjective(1) temporal sense; intermediate between past and future; now existing or happening or in consideration(2) being or existing in a specified place
Examples of present in English
(1) Formaldehyde is just one of several gases present indoors that may cause illnesses.(2) a local celebrity will present the prizes(3) The past that historians portray must be one out of which the present can plausibly have grown.(4) I had to present the evidence in court(5) The present discussions follow working-level talks held in the past two days in Seoul.(6) Could you further discuss what you mean and the present dangers language is facing?(7) Even tourists who make an occasional visit recognise the stupidity of the present situation.(8) may I present my wife?(9) The conference can also help to present a united and identifiable face of those opposing the country's occupation to the wider public.(10) Looking deep into Jim's eyes she saw her past, her present and her future.(11) is there a doctor present?(12) We cannot let our future be shaped by those who care only about their present .(13) She says the geeky dullard front we present during office hours is a terribly amusing faÔö£┬║ade.(14) Michael's parents, David and Marie, were present to thank everyone for their generosity.(15) Friends were present and they called for help - paramedics and firefighters from the Aston station attended.(16) The present situation is unsatisfactory in many ways, and should not be allowed to continue.
Related Phrases of present
(1) at present ::
અત્યારે
(2) simple present ::
સાદું વર્તમાન
(3) present perfect ::
હાજર પરફેક્ટ
(4) present tense ::
વર્તમાન કાળ
(5) present continuous ::
સતત હાજર
(6) to present ::
પ્રસ્તુત કરવા માટે
(7) the present ::
વર્તમાન
(8) present participle ::
હાજર કૃદંત
(9) present progressive ::
હાલ માં કાર્યરત
Synonyms
Adjective
1. in attendance ::
હાજરી
2. in existence ::
અસ્તિત્વ
3. current ::
વર્તમાન
Noun
4. now ::
હવે
5. gift ::
ભેટ
6. present tense ::
વર્તમાન કાળ
7. nowadays ::
આજકાલ
Verb
9. submit ::
સબમિટ
10. introduce ::
દાખલ
11. offer ::
ઓફર
12. demonstrate ::
નિદર્શન
13. stage ::
મંચ
14. host ::
યજમાન
15. represent ::
પ્રતિનિધિત્વ
16. portray ::
ચિત્રણ
18. demo ::
ડેમો
19. confront ::
મુકાબલો
20. give ::
આપી
21. salute ::
સલામ
22. deliver ::
પહોંચાડવા
23. pose ::
પેદા
24. award ::
એવોર્ડ
Different Forms
present, presented, presenter, presenters, presenting, presentment, presentments, presents
Word Example from TV Shows
Present company excluded,
of course.

Present company excluded, of course.

Westworld Season 2, Episode 5

But why am I getting a present?

But why am I getting a PRESENT?

Game of Thrones Season 5, Episode 9

Ladies and gentlemen,
boys and girls, I present to you...

Ladies and gentlemen, boys and girls, I PRESENT to you...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 3

may I present my wife, Ealswith, and my son, Egbert.

may I PRESENT my wife, Ealswith, and my son, Egbert.

Vikings Season 1, Episode 7

- Sheldon, I didn't see your present.
- That's because I didn't bring one.

- Sheldon, I didn't see your PRESENT. - That's because I didn't bring one.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 16

English to Gujarati Dictionary: present

Meaning and definitions of present, translation in Gujarati language for present with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of present in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'present'

What present means in Gujarati, present meaning in Gujarati, present definition, examples and pronunciation of present in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History