English to Gujarati Meaning of charge - ચાર્જ


Charge :
ચાર્જ

ચાર્જ, ગુરુત્વાકર્ષણ, લોડ, વજન, બોજો, પાદુકા, જવાબદારી, ફરજ, બોજ, કિંમત, વર્થ, ગુણવત્તા, પ્રેરણા, લાદવી, સ્થાપન, આદેશ, ક્રમમાં, હુકમનામું, ખર્ચ, વપરાશ, મૂડીરોકાણ, જાવક, દર, મનાઈ હુકમ, હુમલો, આક્રમણ, આક્રમણો, પ્રવેશ, આક્રમક, ફરજિયાત, હિતાવહ, કસ્ટડીમાં, કાળજી, વિશ્વાસ, કાળજી લેવા, પછી જોઈ, રક્ષણ, જાળવણી, સંરક્ષણ, ઉત્તેજન, સોંપણી, કર્મ, કમિશન, જરૂરી, નસીબ, ગ્રાહ્ય, ફરિયાદ, આરોપ, તહોમતનામું, બડબડાટ કરવો

દોષારોપણ, ખબર આપવી, દોષારોપણ કરવું, ચાર્જ, આરોપ મૂકવો, ભરો, ઢાંકી દેવું, લોડ, સામગ્રી, જહાજમાં માલ ભરવો, ક્રમમાં, આદેશ, બોલી, આદેશ આપી, લાદવું, વારસામાં આપવું, મોકલવું, મૂકી, કદર, આક્રમણ, હુમલો, આવતા, ઘેરાઈ, પરમિટની, લાદેલું, ફરિયાદ, એવો આક્ષેપ કર્યો હતો, કૂતરી

ચાર્જચાર્જખર્ચચાર્જ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of charge in English
Noun(1) an impetuous rush toward someone or something(2) (criminal law(3) the price charged for some article or service(4) the quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative(5) attention and management implying responsibility for safety(6) a special assignment that is given to a person or group(7) a person committed to your care(8) financial liabilities (such as a tax(9) (psychoanalysis(10) the swift release of a store of affective force(11) request for payment of a debt(12) a formal statement of a command or injunction to do something(13) an assertion that someone is guilty of a fault or offence(14) heraldry consisting of a design or image depicted on a shield(15) a quantity of explosive to be set off at one time
Verb(1) to make a rush at or sudden attack upon, as in battle(2) blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against(3) demand payment(4) move quickly and violently(5) assign a duty, responsibility or obligation to(6) file a formal charge against(7) make an accusatory claim(8) fill or load to capacity(9) enter a certain amount as a charge(10) cause to be admitted; of persons to an institution(11) give over to another for care or safekeeping(12) pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt(13) lie down on command, of hunting dogs(14) cause to be agitated, excited, or roused(15) place a heraldic bearing on(16) provide (a device
Examples of charge in English
(1) It is intriguing to watch those who run, those who hide, those that charge headlong and those that push their friends in front of themselves for protection.(2) He saw the next wave of attackers gathering to charge the platoon position.(3) There should be a local charge for such services.(4) Sometimes, capacitors are used to store charge for high-speed use.(5) It was also possible to arrange an item of mail to be left at a convenient Post Office though the Post Office would charge for this service.(6) the people in her charge are pupils and not experimental subjects(7) our standard charge for a letter is Ôö¼├║25(8) Therefore, the traditional approach might be that he should face his trial again on a charge of murder rather than manslaughter.(9) Whether the men mistook my charge for a frenzied attack or not, they fled from me, allowing me to reach the body safely.(10) The province requires us to charge the same low price to all our clients, yet many of them are affluent and could easily afford to pay more.(11) he admitted the charge(12) Clearly, to Ray and Barbara, caring for the rare and precious birds in their charge is a lot more than a job.(13) There is a range of prices open to you to charge for your services.(14) The signal to begin might be a mine explosion or a demolition charge .(15) The two banks in his charge have many more rural outlets in the agricultural heartlands than most of their rivals, and in some cases they remain the only banks left in remote villages.(16) There had been a demonstration the day before that ended in a charge on the governors' mansion, but it had not led to major militia fighting.
Related Phrases of charge
(1) in charge ::
ચાર્જ
(2) free of charge ::
વિના મૂલ્યે
(3) in charge of ::
હવાલો
(4) service charge ::
સેવા શુલ્ક
(5) person in charge ::
ચાર્જ વ્યક્તિ
(6) be in charge of ::
ચાર્જ હોઈ
(7) take charge of ::
હવાલો લેવા
(8) no charge ::
કોઈ શુલ્ક
(9) be in charge ::
ચાર્જ હોઈ
(10) electric charge ::
વિદ્યુત
Synonyms
Noun
1. fee ::
ફી
2. accusation ::
આરોપ
3. attack ::
હુમલો
4. care ::
કાળજી
5. duty ::
ફરજ
6. ward ::
વોર્ડ
7. instruction ::
સૂચના
8. thrill ::
રોમાંચ
10. mission ::
મિશન
11. complaint ::
ફરિયાદ
12. burster ::
burster
13. direction ::
દિશા
14. billing ::
બિલિંગ
15. cathexis ::
cathexis
16. bearing ::
બેરિંગ
17. flush ::
ફ્લશ
18. electric charge ::
વિદ્યુત
Verb
19. ask in payment ::
ચુકવણી પૂછો
20. bill ::
બિલ
21. accuse of ::
ના દોષારોપણ
22. entrust ::
સોંપવું
23. attack ::
હુમલો
24. rush ::
ધસારો
25. suffuse ::
suffuse
26. order ::
ક્રમમાં
27. commit ::
મોકલવું
28. saddle ::
કાઠી
29. level ::
સ્તર
30. charge up ::
ચાર્જ
31. load ::
લોડ
32. appoint ::
નિમણુંક
33. blame ::
દોષ
34. shoot down ::
નીચે શૂટ
35. accuse ::
દોષારોપણ
36. lodge ::
લોજ
37. bear down ::
નીચે સહન
38. consign ::
માલ મોકલવો
Different Forms
charge, charged, charges, charging
Word Example from TV Shows
I'm not taking charge.
You're the hammer.

I'm not taking CHARGE. You're the hammer.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

All right, Amy's in charge of pricing
and being 75.

All right, Amy's in CHARGE of pricing and being 75.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19

Everything's peachy.\NI leave you in charge.

Everything's peachy.
I leave you in CHARGE.

Money Heist Season 3, Episode 5

No, the guy in charge is in cha...
Why's everyone so bad at these?

No, the guy in CHARGE is in cha... Why's everyone so bad at these?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 21

one of the officers\Nin charge of the crisis with hostages,

one of the officers
in CHARGE of the crisis with hostages,

Money Heist Season 1, Episode 12

English to Gujarati Dictionary: charge

Meaning and definitions of charge, translation in Gujarati language for charge with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of charge in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'charge'

What charge means in Gujarati, charge meaning in Gujarati, charge definition, examples and pronunciation of charge in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History