English to Gujarati Meaning of cover - આવરણ


Cover :
આવરણ

આવરણ, કોટિંગ, કેસીંગ, આવરી, પડદો, શ્રાઉન્ડ, દમન, સંકોચન, ઊંડાઈ, લી, કપડાના, આશ્રય, છત્રછાયા, ઢાંકણાંની, કવરેજ, ડાબલા, પરબીડિયું, સ્તંભ, સ્ક્રીન, છદ્માવરણ, વેશપલટો, માસ્કરેડ, શનગાર, ડગલો, ચોપડીના પહેલા પાનાની સામેનું, સ્કાર્ફ, કેપ, પડઘમ, ઢોલ, કેસ, હૂડ, ત્વચા, પહોળાઈ, પહોળાઇ, ડોજ, કરચોરી, બોલવા કરવામાં નીકળી જવાની યુકિત, એફઓબી, છટકું, સેલ, યોનિ, કોષ, શબ્દાવલિ, કન્ટેનર, શેલ, પકડી રાખવું, પોલાણ, ગીચ ઝાડી, બુશ

આવરણ, સાથે આવરી, મૂકે, પોતે આવરી, પાથરવું, પેવેલિયન, સંતાડવું, છાપરું, લપેટવું, ઢાંકવું, છૂપાવવા, લગાડવું, શરૂ, ઉમેરો, જોડાવા, જોડી, ડગલો, કોટ, ભૂલાવી, દુ: ખી, પૂર, દમન, વસ્ત્રની, બકલ, શ્રાઉન્ડ, ઉપર શું, ફેલાવો, વ્યાપવું, દબાવવા, પરબીડિયું, મહોરું, આશ્રય, બંદર, ઘર, સ્ક્રીન, માટે દોડાવે, ઉપર આવ, ઘસવું, કૂદી, વધે, સમાવેશ થાય છે, સમજાવવાનો, કે થ્રસ્ટ, આવરવું, પૂરતી હોઈ, અપેક્ષાઓ પૂરી કરવી, રજા, જાઓ, આગેવાની લેવી, બનાવવા, ઉપાય, પ્રવાસ, ભટકવું, પ્રદક્ષિણા કરવી, મુસાફરી, સેવન, રક્ષણ, બહેકાવવું, છુપાવવા, ખિસ્સા

કવરઆવરી લે છેઆવરીઢાંકવારન
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cover in English
Noun(1) a covering that serves to conceal or shelter something(2) bedding that keeps a person warm in bed(3) the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it(4) the protective covering on the front, back, and spine of a book(5) a natural object that covers or envelops(6) covering for a hole (especially a hole in the top of a container(7) fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations(8) a fixed charge by a restaurant or nightclub over and above the charge for food and drink(9) a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else(10) a false identity and background (especially one created for an undercover agent
Verb(1) provide with a covering or cause to be covered(2) form a cover over(3) span an interval of distance, space or time(4) provide for(5) act on verbally or in some form of artistic expression(6) include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory(7) travel across or pass over(8) be responsible for reporting the details of, as in journalism(9) hold within range of an aimed firearm(10) to take an action to protect against future problems(11) hide from view or knowledge(12) protect or defend (a position in a game(13) maintain a check on; especially by patrolling(14) protect by insurance(15) make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities(16) invest with a large or excessive amount of something
Examples of cover in English
(1) The Dinaric Alps that cover this area also extend southward into Serbia and Montenegro.(2) The agreement ends months of strikes which forced the Army to provide cover with ancient equipment.(3) Where does this legislation cover the employees and the directors?(4) This fee helps cover the cost of media and the time involved in identifying the causal agent.(5) It's easy for a defenseman to cover if the two of you are right on the same plain.(6) they provide emergency cover(7) masonry paint will cover hairline cracks(8) Providing additional resources to cover areas where distance from existing ambulance bases is an issue(9) they sang a cover of a Bob Dylan song(10) he was worried that their cover was blown(11) The maze of burrows created by moles may provide cover and travel lanes for many species of small mammals.(12) Most of the laws cover companies that provide services to cities but not workers on city payrolls.(13) The gas board had forgotten to put the cover back on the hole.(14) To our right, carpets of flowers reach up to a thick cloud cover .(15) there are grants to cover the cost of materials for loft insulation(16) an easy catch by Hick at cover
Related Phrases of cover
(1) cover letter ::
પરબિડીયુ
(2) to cover ::
ઢાંકવા
(3) back cover ::
પાછા કવર
(4) cover page ::
કવર પાનું
(5) take cover ::
કવર લેવા
(6) front cover ::
મુખ પૃષ્ઠ
(7) cover sheet ::
કવર શીટ
(8) book cover ::
પુસ્તક કવર
(9) cover plate ::
કવર પલેટ
Synonyms
Noun
1. binding ::
બંધનકર્તા
2. bedding ::
પથારી
3. coating ::
કોટિંગ
4. shelter ::
આશ્રય
5. undergrowth ::
ઝાંખરાં
6. front ::
આગળ
7. cover charge ::
કવર ચાર્જ
8. top ::
ટોચ
9. cover song ::
કવર ગીત
10. covering ::
આવરી
11. covering fire ::
આવરી આગ
12. covert ::
અપ્રગટ
13. blanket ::
ધાબળો
Verb
14. protect ::
રક્ષણ
15. cake ::
કેક
16. blanket ::
ધાબળો
17. deal with ::
સાથે વ્યવહાર
18. report on ::
પર જાણ
19. mask ::
મહોરું
20. stand in for ::
માટે ઊભા
22. insure ::
વીમો
23. travel ::
પ્રવાસ
24. underwrite ::
અન્ડરરાઇટ
25. spread over ::
ફેલાયેલો
27. report ::
અહેવાલ
28. continue ::
ચાલુ
30. encompass ::
આવરી લે
31. hatch ::
ઉપાય અજમાવો
32. hide ::
છુપાવવા
33. breed ::
પ્રજનન
35. overlay ::
ઓવરલે
36. cross ::
પાર
37. address ::
સરનામું
Antonyms
1. bare ::
એકદમ
2. disclose ::
જાહેર
3. display ::
પ્રદર્શન
4. divulge ::
જાહેર
5. expose ::
છતી
6. reveal ::
ઉઘાડી
7. show ::
શો
8. uncover ::
અપ્રગટ
9. unmask ::
ખુલ્લા પાડવા
10. unveil ::
અનાવરણ
Different Forms
cover, covered, covering, coverings, covers
Word Example from TV Shows
We'll cover the bleeding\Nand see how you progress, okay?

We'll COVER the bleeding
and see how you progress, okay?

Money Heist Season 1, Episode 4

If the lab room
disposable shoe cover fits.

If the lab room disposable shoe COVER fits.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 4

We have a lot of information
to cover before your first test.

We have a lot of information to COVER before your first test.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 2

- Guess who?
- Cover for me.

- Guess who? - Cover for me.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 19

Take cover!

Take COVER!

Game of Thrones Season 7, Episode 4

English to Gujarati Dictionary: cover

Meaning and definitions of cover, translation in Gujarati language for cover with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cover in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'cover'

What cover means in Gujarati, cover meaning in Gujarati, cover definition, examples and pronunciation of cover in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History