English to Gujarati Meaning of keep - રાખવું


Keep :
રાખવું

રહેવા, રહે, અસત્ય, હોઈ, ઊભા, રાખવું, અવલોકન, પ્રથા, પાલન, પરિપૂર્ણ, પાછળના, રક્ષણ, બચાવ, સેવ, જાળવી, સંરક્ષણ, કાળજી રાખજો, ની સંભાળ રાખાે, આંખ આડા કાન, વલણ ધરાવે છે, દેખરેખ, ભરો, બનાવવા, પૂર્ણ, સારા બનાવવા, ગોચર, ભરવાડ, ચરવું, ચરિયાણ પૂરું પાડવું, જુઓ, પોષવું, વળગવું, લઈ આવ, ફીડ, સેન્ટીનેલ, રક્ષક, ફરજ પર હોઇ, વહીવટ, ફોસ્ટર, મેનેજ કરો, સંભાળી, આચાર, કામ, જીવી, વળગી, વળગી કે ચોંટી રહેવું, તાજા હોઈ, વસવું, રહેવું, રજા, છોડી દેવું, છોડી દૉ, વિરામ, ફાજલ, અવરોધવું, અવરોધી, ચેક, પાદુકા, બંધ, નીચે મૂકે, સ્થળ, મૂકી, થાપણ, કિલ્લાના, ગઢ, ટાવર, સિટાડેલ, શ્યામ જેલ, બ્લેક હોલ, ખોરાક, નિર્વાહ, માંસ, પોષણ

રાખવુંરાખીનેરાખે છે
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of keep in English
Noun(1) the financial means whereby one lives(2) the main tower within the walls of a medieval castle or fortress(3) a cell in a jail or prison
Verb(1) cause to continue in a certain state, position, or activity; e.g., `keep clean'(2) continue a certain state, condition, or activity(3) retain possession of(4) stop (someone or something(5) conform one's action or practice to(6) stick to correctly or closely(7) look after; be the keeper of; have charge of(8) maintain by writing regular records(9) supply with room and board(10) allow to remain in a place or position or maintain a property or feature(11) supply with necessities and support(12) fail to spoil or rot(13) behave as expected during of holidays or rites(14) maintain in safety from injury, harm, or danger(15) raise(16) retain rights to
Examples of keep in English
(1) keep left along the wall(2) Roger, of course, would rather take care of her and keep the shop, but puts on a cheerful face.(3) can you keep your saddle, or shall I carry you on a pillion?(4) he had to keep his large family in the manner he had chosen(5) While earning his keep as a waiter in Covent Garden, Norton took a place at Central School of Art and Drama.(6) we keep normal office hours(7) I have some biggish plans for an upgrade in the very near future, so keep checking back.(8) to keep guard(9) Her arms flailed up and around in a desperate and truly valiant bid to keep her seat.(10) She can leave home only to get to her office job, to keep legal or health appointments.(11) keep the change(12) Do you think it is appropriate to keep skeletons for future scientific work?(13) He thought that to be ÔÇÿgoodÔÇÖ he had to keep the rules and respect the law of God.(14) Employers must keep records for at least three years to show that workers were paid the national minimum wage.(15) People like us who did without to own our house as a legacy for our children have our home taken off us if we have to go into care to pay for our keep .(16) He earned his keep in university by running a bookmaking operation out of his back pocket.
Related Phrases of keep
(1) keep in touch ::
સંપર્કમાં રહો
(2) keep up ::
ચાલુ રાખો
(3) keep going ::
ચાલુ રાખો
(4) keep on ::
ચાલુ રાખો
(5) keep out ::
બહાર રાખવા
(6) keep it up ::
ચાલુ રાખો
(7) to keep ::
રાખવા
(8) keep smiling ::
હસતા રહો
(9) keep fit ::
ફિટ રાખવા
(10) keep away ::
દુર રહો
Synonyms
Verb
1. retain ::
જાળવી
2. remain ::
રહે
3. persist in ::
માં ચાલુ
4. detain ::
અટકાયતમાં
5. comply with ::
સાથે પાલન
6. preserve ::
સાચવવા
7. store ::
દુકાન
8. breed ::
પ્રજનન
9. look after ::
પછી જુઓ
10. keep secret ::
ગુપ્ત રાખવા
11. prevent ::
અટકાવવા
12. keep open ::
ખુલ્લું રાખો
13. maintain ::
જાળવી
14. observe ::
અવલોકન
15. hold on ::
થોભો
16. restrain ::
નિયંત્રણમાં રાખવું
17. continue ::
ચાલુ
Noun
18. maintenance ::
જાળવણી
19. livelihood ::
આજીવિકા
20. dungeon ::
અંધારકોટડી
21. hold ::
પકડી રાખવું
Antonyms
1. break ::
વિરામ
2. transgress ::
નિયમભંગ
3. violate ::
ઉલ્લંઘન કરે છે
Different Forms
keep, keeps
Word Example from TV Shows
Keep that new life you want to give us.

Keep that new life you want to give us.

Game of Thrones Season 5, Episode 8

Keep rubbing.

Keep rubbing.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 11

We do seem to keep finding roommates.

We do seem to KEEP finding roommates.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 18

We can find you work. Keep you safe.

We can find you work. Keep you safe.

Game of Thrones Season 4, Episode 5

Less the 400 he will keep here to hold the
crossing against any who would pursue you.

Less the 400 he will KEEP here to hold the crossing against any who would pursue you.

Game of Thrones Season 1, Episode 9

English to Gujarati Dictionary: keep

Meaning and definitions of keep, translation in Gujarati language for keep with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of keep in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'keep'

What keep means in Gujarati, keep meaning in Gujarati, keep definition, examples and pronunciation of keep in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History