English to Gujarati Meaning :: pack

Pack :
પેક
ગાંસડી, પોટલું, ઝૂંડ, નોટો, વગેરેની થોકડી, જૂથબાંધવું
પેકપેકાર્ડભરેલાપેકરપેકર્સપેકિંગપેક
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(↑)

Noun(1) a large indefinite number(2) a complete collection of similar things(3) a convenient package or parcel (as of cigarettes or film(4) an association of criminals(5) an exclusive circle of people with a common purpose(6) a group of hunting animals(7) a cream that cleanses and tones the skin(8) a sheet or blanket (either dry or wet(9) a bundle (especially one carried on the back
Verb(1) arrange in a container(2) fill to capacity(3) compress into a wad(4) carry, as on one's back(5) set up a committee or legislative body with one's own supporters so as to influence the outcome(6) have with oneself; have on one's person(7) press tightly together or cram(8) hike with a backpack(9) press down tightly(10) seal with packing(11) have the property of being packable or of compacting easily(12) load with a pack(13) treat the body or any part of it by wrapping it, as with blankets or sheets, and applying compresses to it, or stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to absorb blood

Show Examples
(↑)

(1) The whole pack is then placed face down in the centre of the table and the players take turns to draw cards one at a time from the top of the pack .(2) If you're trying to get attention and separate yourself from the pack , picking a good name is one of the best moves you can make.(3) You pack it tightly inside a sturdy container, it is extremely flammable.(4) She got up, stretched, and rummaged through SeiriÔö£Ôöñ's large pack .(5) The leaders of the pack of hyenas were the first to strike the unsuspecting Barbarian.(6) Saltation's iPod Geek Tips #2: how to make a battery pack inside a pack of playing cards. superpixel's superpod tips.(7) a pack of cigarettes(8) Once I was sure they were there, I helped my mom pack the suitcases and bags in the car.(9) The entire community mobilises to pack items for transport by mule or horse across the border.(10) Those schools who could not attend can collect their resource pack at the Carlow Enterprise Board office.(11) It's fun, but not distinctive enough to stand out from an increasingly crowded pack of action titles.(12) the lead hound gives tongue and the pack takes off, following the line of scent(13) While the knife is designed for tactical backup, there's nothing that says you can't stick it in a backpack or hunting pack .(14) There are a few examples where a tarot pack is used to play a game which is not really of the tarot family.(15) In fact, Jass became so popular that the word Jass came to be used for any card game played with the Swiss pack .(16) When the whole pack has been dealt and the players have played their last four cards the play ends.
Related Words
(1) pack up ::
સંકેલવું
(2) six pack ::
છ પેક
(3) ice pack ::
બરફ પેક
(4) power pack ::
પાવર પેક
(5) pack rat ::
પેક ઉંદર
(6) pack in ::
માં પેક
(7) pack off ::
બંધ પૅક
(8) pack away ::
દૂર પૅક
(9) blister pack ::
ફોલ્લો પેક
(10) pack of wolves ::
વરુના પેક
Synonyms
Noun
1. packet ::
પેકેટ
2. backpack ::
backpack
3. crowd ::
ભીડ
4. gang ::
ટોળી
5. face pack ::
ચહેરો પેક
6. plurality ::
બહુમતી
7. clique ::
ટોળકીએ
Verb
9. stow ::
જહાજમાં માલ ભરવો
11. throng ::
ભીડ
12. compress ::
સંકુચિત
13. compact ::
કોમ્પેક્ટ
14. jam ::
જામ
15. take ::
લેવા
16. backpack ::
backpack
17. tamp down ::
નીચે ઠાંસીને ભરવું
18. wad ::
ચીંથરાં
19. load down ::
લોડ ડાઉન
Antonyms
1. ace ::
એસ
2. bit ::
બીટ
3. dab ::
ચોપડવું
4. dram ::
DRAM
5. driblet ::
driblet
6. glimmer ::
ઝાંખો અસ્થિર પ્રકાશ
7. hint ::
ઈશારો
8. lick ::
ચાટવું
9. little ::
થોડી
10. mite ::
નાનું છોકરું
11. nip ::
ચૂંટી કે બટકું ભરીને કાપી નાખવું
12. ounce ::
ઔંસના
13. pinch ::
દબાવે
14. pittance ::
નજીવી રકમ અથવા સંખ્યા
15. scruple ::
સંકોચ
16. shade ::
છાંયો
Different Forms
pack, packard, packed, packer, packers, packs
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Pack your arms and armor,
say your farewells,

Pack your arms and armor, say your farewells,

Game of Thrones Season 5, Episode 3


- Did you bring the black condoms?
- In my fanny pack.

- Did you bring the black condoms? - In my fanny PACK.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 3


I wish I had enough poison
for the whole pack of you.

I wish I had enough poison for the whole PACK of you.

Game of Thrones Season 4, Episode 6


Listen, I need you to come inside
and pack right now.

Listen, I need you to come inside and PACK right now.

Breaking Bad Season 5, Episode 14


Pack as much food as you can carry
and go north.

Pack as much food as you can carry and go north.

Game of Thrones Season 2, Episode 10


English to Gujarati Dictionary: pack

Meaning and definitions of pack, translation in Gujarati language for pack with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pack in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'pack'

What pack means in Gujarati, pack meaning in Gujarati, pack definition, examples and pronunciation of pack in Gujarati language.

English-Gujarati.Com | English to Gujarati Dictionary

This is not just an ordinary English to Gujarati dictionary & Gujarati to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toGujarati and Gujarati to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Gujarati to English translation, English to Gujarati translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Gujarati dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Gujarati translate Gujarati words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links