English to Gujarati Meaning of point - બિંદુ


Point :
બિંદુ

બિંદુ, છોડો, આયોટા, ડોટ, સ્પોટ, નાનું છોકરું, કલમ, રાઉન્ડ, આઇટમ, સમય, ફેરો, ટીપ, ટોચ, છેડો, અંત, સર્વોચ્ચ, પરાકાષ્ઠા, સંઘાડો, સમિટ, એકમે, સમયબિંદુ, વળાંક, વોટરશેડ, કટોકટી, ઘાત, સ્પેક, બ્લોબ, યોગ્ય ક્ષણ, સ્કોર, ચિહ્ન, પ્રામાણ્ય કે શ્રેષ્ઠતાનું ચિહ્ન, અસલી વસ્તુ, સ્પાઇક, શિખર, ઉગ્રતા, ઘસવું, ભૂશિર, નેસ, દરિયામાં વધી ગયેલી જમીનની પટી ભૂશિર, બ્લોટ, અનિશ્વિત વિષય, બિઝનેસ, બિઝ, નોટિસ, અવલોકન, નોટિસ લેવા, ટીકા, મન, મૂક ઇશારો કરવો, બેક, લખોટી, આગામી વિટસંડેનું

બિંદુપોઇન્ટેડપોઇન્ટપોઇન્ટpointy
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of point in English
Noun(1) a geometric element that has position but no extension(2) the precise location of something; a spatially limited location(3) a brief version of the essential meaning of something(4) an isolated fact that is considered separately from the whole(5) a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process(6) an instant of time(7) the object of an activity(8) a V shape(9) a very small circular shape(10) the unit of counting in scoring a game or contest(11) a promontory extending out into a large body of water(12) a distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list(13) a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect(14) an outstanding characteristic(15) sharp end(16) any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass
Verb(1) indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively(2) be oriented(3) direct into a position for use(4) direct the course; determine the direction of travelling(5) be a signal for or a symptom of(6) sail close to the wind(7) mark (Hebrew words(8) mark with diacritics(9) mark (a psalm text(10) be positionable in a specified manner(11) intend (something(12) indicate the presence of (game(13) give a point to(14) repair the joints of bricks
Examples of point in English
(1) Grant says the point is that no one knows what it's like to be Lauren or what's going on inside her head.(2) As proof, we point to the fact that the same author also wrote six books predicting the end of the world.(3) there was no point at all to his story(4) the point of his dagger(5) If you met me you would probably just point and laugh and I wouldn't blame you.(6) The hounds made an eight mile point in a little over 45 minutes.(7) What is the point of drawing up plans if they're not going to be adhered to?(8) I was on the point of approaching but I didn't have the courage in case he told me to clear off.(9) I felt then like I would never go back to work until we had won our point .(10) she'll point you to whatever you need(11) Footnote numbering in the text should be placed after the full point at the end of a sentence.(12) The architect later wrote to say that yes, the cement would probably outlast all of them, but that was not quite the point .(13) The quarter percentage point rise alone is unlikely to push your finances over the edge.(14) It is patently obvious that the health service is on the point of collapse.(15) Wig pins are small and usually have a sharp point at one end to help the pins penetrate the wig piece.(16) on this point we're all agreed
Related Phrases of point
(1) point out ::
નિર્દેશ
(2) point of view ::
દૃષ્ટિકોણ
(3) power point ::
શક્તિ બિંદુ
(4) turning point ::
વળાંક
(5) melting point ::
ગલાન્બિંદુ
(6) focal point ::
કેન્દ્રીય બિંદુ
(7) point to ::
બિંદુ
(8) starting point ::
પ્રારંભ બિંદુ
(9) at this point ::
આ પોઈન્ટ ઉપર
(10) boiling point ::
ઉત્કલન બિંદુ
Synonyms
Noun
1. tip ::
ટીપ
2. pinpoint ::
નિર્દેશ
3. place ::
સ્થળ
4. time ::
સમય
5. level ::
સ્તર
6. detail ::
વિગતવાર
7. heart of the matter ::
આ બાબત હૃદય
8. purpose ::
હેતુ
9. attribute ::
લક્ષણ
10. promontory ::
promontory
11. point in time ::
સમય બિંદુ
12. spot ::
સ્પોટ
13. head ::
વડા
15. compass point ::
હોકાયંત્ર બિંદુ
16. gunpoint ::
બંદૂકની
17. percentage point ::
ટકાવારી ચિહ્ન
18. dot ::
ડોટ
19. power point ::
શક્તિ બિંદુ
20. item ::
આઇટમ
21. stage ::
મંચ
22. stop ::
બંધ
Verb
23. aim ::
ઉદ્દેશ
24. indicate ::
સૂચવી
25. orient ::
ઓરિએન્ટ
26. signal ::
સંકેત
27. charge ::
ચાર્જ
28. luff ::
Luff
29. guide ::
માર્ગદર્શન
30. repoint ::
repoint
31. target ::
લક્ષ્ય
32. sharpen ::
શારપન
Different Forms
point, pointed, pointing, points, pointy
Word Example from TV Shows
At that point, the other hostages\Nwill stop fearing us.

At that POINT, the other hostages
will stop fearing us.

Money Heist Season 1, Episode 13

- Probably. What's your point?
- No point.

- Probably. What's your POINT? - No POINT.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 5

Yeah. My point is it's a waste of time.

Yeah. My POINT is it's a waste of time.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 1

- Good point. How will you cool it?
- Guys, I got this.

- Good POINT. How will you cool it? - Guys, I got this.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 2

there's no point explaining.

there's no POINT explaining.

Game of Thrones Season 5, Episode 1

English to Gujarati Dictionary: point

Meaning and definitions of point, translation in Gujarati language for point with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of point in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'point'

What point means in Gujarati, point meaning in Gujarati, point definition, examples and pronunciation of point in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History