English to Gujarati Meaning of rise - વધે


Rise :
વધે

ઉદભવ, વધે, બળવો, ઉદય, એલિવેશન, વસંત, વધારો, ઇન્ક્રિમેન્ટ, વધારવા, સુધારણા, ચડતો, સુધારો, જન્મ, ઉત્પાદન, વૃદ્ધિ, ઉદગમ, સમૃદ્ધ, પદાર્પણ, પરોઢ, જાગવું, જાગરણ, ચાલ, સ્પેરો, ક્લાઇમ્બ, ચઢતો ઢાળ, દેખાવ, સમૃદ્ધિ, ખીલી, વિકાસ, ચડતા, સવારી, ચડતા અપ, માઉન્ટ, સ્વર્ગારોહણ

ઊગવું, વધવા, વધે, જાગે, ક્લાઇમ્બ, છટકવું, આવો, આવવું, દેખાય, સ્થાન લેશે, થાય, ઉપર આવ, ઉઠવું, ચઢવા, વિકાસ, સફળ થવું, અતિશયોક્તિ, ગેઇન, ખીલી, રાઇડ, હુમલો, માઉન્ટ, વધારો, ઘોંઘાટીયા બની, ને જન્મ આપવો, પેદા, કારણ, ઉપજાવવું, બહાર, મુદ્દો, Uprise, વધારો પર હોય છે, મોટા, પાસ, સાથે જાઓ, સાથે મળી, આગળ વધો, બનાવવા, સુધારવા, આગળ, સારી, સમૃદ્ધ, ઉપર જવા, માટે દોડાવે, ઘસવું, કૂદી, પડેલા, ઉદ્ભવ, વસંત, મેળવવા તાકાત, ઉત્સાહી બની, તીવ્ર બની, આવે, જન્મ, પ્રજનન, બળવો, ઉત્પન્ન કરી, નીકળવું, મ્યુટિની, રોકે, ખરી, મારફતે જોવા, શો

વધારોવધેવધતીબળવો
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of rise in English
Noun(1) a growth in strength or number or importance(2) the act of changing location in an upward direction(3) an upward slope or grade (as in a road(4) a movement upward(5) the amount a salary is increased(6) the property possessed by a slope or surface that rises(7) a wave that lifts the surface of the water or ground(8) (theology(9) an increase in cost(10) increase in price or value
Verb(1) move upward(2) increase in value or to a higher point(3) rise to one's feet(4) rise up(5) come to the surface(6) come into existence; take on form or shape(7) move to a better position in life or to a better job(8) go up or advance(9) become more extreme(10) get up and out of bed(11) rise in rank or status(12) become heartened or elated(13) exert oneself to meet a challenge(14) take part in a rebellion; renounce a former allegiance(15) increase in volume(16) come up, of celestial bodies
Examples of rise in English
(1) The mist started rise higher into the sky and the surroundings became clearer.(2) the wind continued to rise(3) Future generations will have to find some other way to rise up against their parents.(4) Up from Baikal's shore, mountains rise sharply for a vertical mile, towering high as the canyon rim above the Colorado River.(5) Christy stared mutely out the window as the church's steeple loomed into view over the rise of the next hill.(6) It has been a rapid rise for the former revenue official from Raheny in north Dublin.(7) Suddenly, she felt goosebumps rise on her arms and she shivered.(8) If anything its enormous decline has beaten its meteoric rise back in the halcyon days.(9) Part of me would like to believe that things like this will strike a chord within us all, making us rise up and say ÔÇÿNO, we will not have it!ÔÇÖ(10) Finally, she crested a rise and the town came into view.(11) Finally opening her eyes, she noted that, other than the shallow rise and fall of his chest, there was no movement coming from him.(12) non-supervisory staff were given a 5 per cent rise(13) How do you explain the rise of indigenous movements in Bolivia and the rest of Latin America?(14) few models have had such a meteoric rise(15) Is it a challenge to stay level headed given you've had a meteoric rise in terms of your acting career?(16) China's rise is all the more remarkable for its speed.
Related Phrases of rise
(1) rise up ::
ઉઠવું
(2) rise against ::
ની સામે બળવો
(3) give rise to ::
વધારો આપો
(4) rise and fall ::
વધે અને ઘટે છે
(5) high-rise ::
ઊંચા
(6) rise above ::
વધ્યુ
(7) pay rise ::
પગાર વધારો
(8) on the rise ::
ઉદય પર
(9) rise again ::
ફરી વધારો
Synonyms
Noun
1. increase ::
વધારો
2. improvement ::
સુધારણા
3. progress ::
પ્રગતિ
4. slope ::
ઢાળ
5. hike ::
વૃદ્ધિ
6. lift ::
લિફ્ટ
7. ascending ::
ચડતા
8. salary increase ::
પગાર વધારો
9. raise ::
વધારવા
10. upgrade ::
સુધારો
11. advance ::
આગળ
12. rising ::
વધતી
13. emanation ::
ઉદગમ
Verb
15. loom ::
લૂમ
16. go up ::
ઉપર જવા
17. improve ::
સુધારવા
18. get higher ::
ઉચ્ચ વિચાર
21. adjourn ::
મોકૂફી
22. make progress ::
પ્રગતિ બનાવવા
23. react to ::
પ્રતિક્રિયા
24. come back to life ::
જીવન પાછા આવો
25. swell ::
ઓળખી
26. rebel ::
બળવાખોર
27. originate in ::
ઉદ્ભવ
28. brighten ::
હરખાવું
29. slope upward ::
ઢાળ ઉપર
30. arise ::
ઊગવું
31. climb up ::
ઉપર ચઢો
32. climb ::
ક્લાઇમ્બ
33. heighten ::
અતિશયોક્તિ
34. resurrect ::
ફરી
35. rise up ::
ઉઠવું
36. prove ::
સાબિત
37. develop ::
વિકાસ
38. come up ::
ઉપર આવ
39. lift ::
લિફ્ટ
40. ascend ::
ચઢવા
Antonyms
1. contract ::
કરાર
2. decrease ::
ઘટાડો
3. diminish ::
ઘટતો
4. dwindle ::
સંકોચાવું
5. lessen ::
ઘટાડે
6. recede ::
જવાની
7. wane ::
ક્ષય
Different Forms
rise, rises, rising, risings
Word Example from TV Shows
Rise, Brienne of the Kingsguard.

Rise, Brienne of the Kingsguard.

Game of Thrones Season 2, Episode 3

House on the rise.

House on the RISE.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

Oh, rise, rise.

Oh, RISE, RISE.

Game of Thrones Season 2, Episode 4

The city's on the rise?

The city's on the RISE?

Game of Thrones Season 6, Episode 9

- Princess.
- Rise.

- Princess. - Rise.

Game of Thrones Season 1, Episode 7

English to Gujarati Dictionary: rise

Meaning and definitions of rise, translation in Gujarati language for rise with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rise in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'rise'

What rise means in Gujarati, rise meaning in Gujarati, rise definition, examples and pronunciation of rise in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History