English to Gujarati Meaning of stick - લાકડી


Stick :
લાકડી

લાકડી, સ્ટાફ, ક્લબ, ફૅગટ, આધાર, ચીપ, શેરડીના, છોકરાઓને શિક્ષા કરવાની શાળાના મહેતાજીની સોટી, ધ્રુવ, ઘર્ષણ, છુપાવવા, આગામી, જાવિત્રી, રાજદંડ, ડંડો

લાકડી, પિયર્સ, ગંદકી, પંચર, શરૂઆત, અંતે બંધ, સાચું પડવું, હેરાનગતિ, ફિટ, અલગ, સ્પ્લિટ, ફાડવું, કંપોઝ, બિલ્ડ, મૂકી, લગાડવું, પસાર, સહન, રીંછ, બેસવું, પતાવટ, બેસી, દાખલ, શિથિલ, ઠીક, લોજ, મૂંઝવવું, અચંબામાં મૂકાઈ, વિસ્તૃત, અંત, સમાપ્ત, નિમજ્જન

ચોટે નહી તેવુંલાકડીstickilyચોંટતાલાકડીઓ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stick in English
Noun(1) an implement consisting of a length of wood(2) a small thin branch of a tree(3) a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane(4) a rectangular quarter pound block of butter or margarine(5) informal terms for the leg(6) a long implement (usually made of wood(7) a long thin implement resembling a length of wood(8) marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking(9) threat of a penalty
Verb(1) put, fix, force, or implant(2) stay put (in a certain place(3) stick to firmly(4) be or become fixed(5) endure(6) be a devoted follower or supporter(7) be loyal to(8) cover and decorate with objects that pierce the surface(9) fasten with an adhesive material like glue(10) fasten with or as with pins or nails(11) fasten into place by fixing an end or point into something(12) pierce with a thrust using a pointed instrument(13) pierce or penetrate or puncture with something pointed(14) come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation(15) saddle with something disagreeable or disadvantageous(16) be a mystery or bewildering to
Examples of stick in English
(1) City councillors take a lot of stick over their transport policy.(2) Then, as the circle of guards got tighter, she realized there was a six-foot long, wood stick lying on the ground, halfway buried in the dirt.(3) You must have got some stick from team-mates during your playing days?(4) the authorities couldn't make the charges stick(5) Nobody should be hit in the head with a puck coming off the stick of someone at 100 + mph without a helmet.(6) If history is any guide a lot of this diplomacy was doubtless clumsily done, in alternations between proffers of carrots and threats of the stick .(7) Imagine being able to land a jumbo jet without ever taking control of the stick .(8) Finally you are putting into this mix a whole stick of reduction butter.(9) Despite lengthy investigations, neither charge was made to stick , although he was reproached by the chairmen of both inquiries.(10) I felt the urge to stick my tongue out behind their backs but I stopped myself.(11) just stick that sandwich on my desk(12) If car makers don't agree to move quickly, Kerry could pull out the stick : the threat of higher fuel-economy standards.(13) The charges against him won't stick , but the chilling effect it will have on other researchers will.(14) stick the balls of wool on knitting needles(15) They stood it upright with the help of some remnant pieces of wood, took a stick from the bonfire and lit the fuse before standing back and covering their ears.(16) I hesitated only long enough to grab an incense stick and lighter, and was outside in a minute.
Related Phrases of stick
(1) walking stick ::
વૉકિંગ સ્ટીક
(2) stick to ::
વળગી
(3) stick out ::
બહાર કાઢવા
(4) memory stick ::
મેમરી સ્ટિક
(5) stick around ::
આસપાસ વળગી
(6) stick together ::
એકસાથે વળગી
(7) stick with ::
સાથે વળગી
(8) to stick ::
વળગી રહેવું
(9) cinnamon stick ::
તજ લાકડી
Synonyms
Noun
1. piece of wood ::
લાકડાનો ટુકડો
2. walking stick ::
વૉકિંગ સ્ટીક
3. cane ::
શેરડીના
4. club ::
ક્લબ
5. reefer ::
ભાંગ ની બીડી
6. peg ::
ખીલી
7. joystick ::
જોયસ્ટીકથી
Verb
8. thrust ::
થ્રસ્ટ
9. pierce ::
પિયર્સ
10. adhere ::
પાલન
11. affix ::
લગાડવું
12. become trapped ::
બની ફસાયેલા
13. remain ::
રહે
14. be upheld ::
સમર્થન કરી
16. nonplus ::
વ્યાકુળ
17. lodge ::
લોજ
18. stick by ::
દ્વારા વળગી
19. bond ::
બોન્ડ
20. sting ::
સ્ટિંગ
21. stick around ::
આસપાસ વળગી
Different Forms
nonstick, stick, stickily, sticking, sticks
Word Example from TV Shows
...before you gotta throw
a stick of dynamite in the water?

...before you gotta throw a STICK of dynamite in the water?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 4

"Magnets: What Do They Stick To?"

The Big Bang Theory Season 6, Episode 3

We'd still get in, but first I'd hit you
over the head with his stick chair.

We'd still get in, but first I'd hit you over the head with his STICK chair.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23

He told me he'd fuck me
bloody with a stick.

He told me he'd fuck me bloody with a STICK.

Game of Thrones Season 4, Episode 7

Stick this in your pocket.
Keep it out of sight.

Stick this in your pocket. Keep it out of sight.

Breaking Bad Season 4, Episode 7

English to Gujarati Dictionary: stick

Meaning and definitions of stick, translation in Gujarati language for stick with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stick in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'stick'

What stick means in Gujarati, stick meaning in Gujarati, stick definition, examples and pronunciation of stick in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History