English to Gujarati Meaning of support - આધાર


Support :
આધાર

આધાર, બેકિંગ, મજબૂત પકડી રાખવું, પુષ્ટિ, દબાવવું, મદદ, સહાય, સુવિધા, બુસ્ટ, ઉપાય, આલંબ, આશ્રય, માઉન્ટ, બંદર, રક્ષણ, પુસ્તો, રહેવા, સ્ટાફ, કિનારા, બાજુની, લગ્ન કરવાનું પરસ્પર વચન, તાકીદ, ઉત્સાહ, વેદના, સહનશક્તિ, મજબૂત, બેરિંગ, લાકડી, ઢળતા, ગર્ભિત સૂચન, વિશ્રાન્તિ, વિશ્વસ્ત માટે, તરફેણ, ભોગવિલાસનું, માર્ગ, માપવા, એવન્યુ, શૈલી, સાધન, ખોરાકી, જાળવણી, ઉછેરની અસર, ખોરાક, પોષણ, ઉત્તેજન, છત્ર

આધાર, જાળવવાના, પાછા, મજબૂત પકડી રાખવું, મદદ, સહાય, સાથે પોતે ઓળખવા, દોસ્તી, તરફેણ, બાજુ, અનુસરો, ટેકો, પોષવું, વળગવું, લઈ આવ, પાછળના, ફીડ, ટકાવી, બોયું, વહન, પરિપૂર્ણ, સાબિત, ચકાસો, બનાવી, સહમતી, કારભારી, ચાલુ રાખો, સાચવવા, જાળવી, પક્ડી રાખ, ચાલુ, પસાર, સહન, રીંછ, ચહેરો, બહેકાવવું, કુદરત, ટ્રેન, મનોરંજન, ધરાવતા, ફોસ્ટર, રક્ષણ, માપવું, પ્રોત્સાહન આપવું, પ્રોત્સાહિત

nonsupportnonsupportingઆધારટેકોઆધારભૂતસમર્થકસમર્થકોસહાયકસહાયકઆધાર આપે છે
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of support in English
Noun(1) the activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities(2) aiding the cause or policy or interests of(3) something providing immaterial assistance to a person or cause or interest(4) a military operation (often involving new supplies of men and materiel(5) documentary validation(6) the financial means whereby one lives(7) supporting structure that holds up or provides a foundation(8) the act of bearing the weight of or strengthening(9) a musical part (vocal or instrumental(10) any device that bears the weight of another thing(11) financial resources provided to make some project possible
Verb(1) give moral or psychological support, aid, or courage to(2) support materially or financially(3) be behind; approve of(4) be the physical support of; carry the weight of(5) establish or strengthen as with new evidence or facts(6) adopt as a belief(7) support with evidence or authority or make more certain or confirm(8) argue or speak in defense of(9) play a subordinate role to (another performer(10) be a regular customer or client of(11) put up with something or somebody unpleasant
Examples of support in English
(1) It is still illegal in South Korea to advocate support for North Korea or its regime.(2) The strikers have won overwhelming public support for their campaign to escape poverty.(3) She screamed abuse at her managers after the support band finished its set.(4) The girls are going to be the support band, so I may try to take some more photos for their website.(5) she clutched the sideboard for support(6) I arrived a little late, after problems parking, but managed to catch around half of the support act.(7) There are already more people than our planet can support on an ongoing basis.(8) They have no back up system, no organisation to which they can turn to for support and financial assistance.(9) Performing at the dance will be the Irish band Seamus Moore and his JCB Band plus a support band.(10) Sheila found herself clutching the sideboard for support as a surge of vertigo threatened to overcome her.(11) Roger hopes to arrange for local rock bands to play support during each Keighley concert.(12) Nervous observers sketched doomsday scenarios, but the president received widespread bipartisan support .(13) Eventually he shuffled off leaving half the crowd blissfully unaware there had even been a support act.(14) He unified his state in order to support an army strong enough to defend it.(15) What's interesting about this is that the 3.06GHz Pentium 4 was the first P4 to officially support Hyper-Threading.(16) Once the record was out, we started to do gigs as a support act to bands like A Certain Ratio and Inspiral Carpets.
Related Phrases of support
(1) to support ::
આધાર માટે
(2) technical support ::
ટેક્નિકલ સપોર્ટ
(3) financial support ::
નાણાકીય સહાય
(4) child support ::
બાળક આધાર
(5) tech support ::
ટેક સપોર્ટ
(6) support staff ::
સહાયક સ્ટાફ
(7) support group ::
આધાર જૂથ
(8) income support ::
આવક આધાર
(9) moral support ::
નૈતિક આધાર
(10) in support ::
ટેકો
Synonyms
Noun
1. pillar ::
સ્તંભ
2. maintenance ::
જાળવણી
3. encouragement ::
પ્રોત્સાહન
4. comfort ::
આરામ
6. backing ::
બેકિંગ
7. advocacy ::
હિમાયત
9. livelihood ::
આજીવિકા
10. documentation ::
દસ્તાવેજીકરણ
12. financial backing ::
નાણાકીય પીઠબળ
13. accompaniment ::
સાથ
Verb
15. provide for ::
માટે પૂરી પાડે છે
16. comfort ::
આરામ
17. substantiate ::
સાબિત
18. help ::
મદદ
19. back ::
પાછા
20. advocate ::
વકીલ
21. underpin ::
બન્યા
22. endure ::
સહન
23. subscribe ::
સબ્સ્ક્રાઇબ
25. defend ::
બચાવ
26. plump for ::
માટે ભરાવદાર
27. corroborate ::
સમર્થન
28. patronage ::
ઉત્તેજન
Antonyms
1. disprove ::
ખંડન
2. rebut ::
રદિયો આપવો
3. refute ::
રદિયો
Different Forms
nonsupport, nonsupporting, support, supportable, supported, supporter, supporters, supporting, supportive, supports
Word Example from TV Shows
We don't have the support
of the other houses.

We don't have the SUPPORT of the other houses.

Game of Thrones Season 7, Episode 7

Of course we don't support
the damn Lannisters.

Of course we don't SUPPORT the damn Lannisters.

Game of Thrones Season 4, Episode 8

The Silk King won't support me
because of his business with the Lannisters.

The Silk King won't SUPPORT me because of his business with the Lannisters.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

You didn't win my father's support
or his army on charm alone.

You didn't win my father's SUPPORT or his army on charm alone.

Game of Thrones Season 2, Episode 3

...why doesn't he have to support me
in my hatred of Leslie Winkle?

...why doesn't he have to SUPPORT me in my hatred of Leslie Winkle?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 2

English to Gujarati Dictionary: support

Meaning and definitions of support, translation in Gujarati language for support with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of support in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'support'

What support means in Gujarati, support meaning in Gujarati, support definition, examples and pronunciation of support in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History