English to Gujarati Meaning of rule - નિયમ


Rule :
નિયમ

નિયમ, કાયદો, નિયમન, સિસ્ટમ, જોગવાઈ, શ્રુતલેખન, શાસન, જીવનપદ્ધતિ, સરકાર, વહીવટ, આદેશ, જેને, લેક્સ, જસ, દંડૂકો, દાખલો, અધિકારનો સૂચક દંડૂકો, અધિનિયમ, હુકમનામું, શૈલી, કલમ, સ્ટ્રીમ, પ્રવાહ, અલબત્ત, મુક્તિની, સર્વોચ્ચ શ્રેય, સંસ્થા, સર્વોચ્ચતા, નિપુણતા, વર્ચસ્વ, આધિપત્ય, સમયગાળો, સમય, ઉંમર, નિયંત્રણ, શક્તિ, મર્યાદા, શિસ્ત, ક્રમમાં, પદ્ધતિ, સત્તા, સૂત્ર, કયૂ, મુદ્રાલેખ, સ્ટ્રાન્ડ, નિબંધ, ગ્રંથ, મહાનિબંધ, પુસ્તક, થીસીસ, આદર્શ, મોડલ, રૂઢિ, ઉદાહરણ, નમૂના, ક્રમ, શ્રેણી, મંદન, માર્ગ, યોજના, પ્રક્રિયા, સામુદ્રધુની, રકમ, જથ્થો, વોલ્યુમ, હદ, કિંમત, ધોરણ, ગ્રેડ, સન્માન, ફેશન, સિદ્ધાંત, ઈશ્વરીય તત્ત્વનું, શ્વાસ, પવન, ગપ મારવી, શ્વસન

સંચાલન, વાછરડો, નિયમ, કાબૂમાં રાખવું, કારભારી, નિયંત્રણ, મેનેજ કરો, બોસ, ચોરસ, સંભાળી, આચાર, કામ, જીવી, ડ્રાઇવ, અરજ, સુકાન, પર પ્રભુત્વ, આદેશ, સ્વામી પર, શાસન, ચાર્જ હોઈ, હુકમનામું, સુચના, સલાહ, કહેવું, લાદવું, સ્તર, ઠીક, નક્કી, શાંતિ, સહમતી, પર પતાવટ, પદ્ધતિ, જેને, માટે જાઓ, કાયદો, રીતે, ગ્રાહ્ય, સિદ્ધાંત, શું, બંધારણમાં, ટેવ

નિયમશાસનનિયમો
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of rule in English
Noun(1) a principle or condition that customarily governs behavior(2) something regarded as a normative example(3) prescribed guide for conduct or action(4) (linguistics, or prescribing(5) a basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct(6) the duration of a monarch's or government's power(7) dominance or power through legal authority(8) directions that define the way a game or sport is to be conducted(9) any one of a systematic body of regulations defining the way of life of members of a religious order(10) a rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system(11) (mathematics(12) measuring stick consisting of a strip of wood or metal or plastic with a straight edge that is used for drawing straight lines and measuring lengths
Verb(1) exercise authority over; as of nations(2) decide with authority(3) be larger in number, quantity, power, status or importance(4) decide on and make a declaration about(5) have an affinity with; of signs of the zodiac(6) mark or draw with a ruler(7) keep in check
Examples of rule in English
(1) While it's true that people can be lucky and do win on hunches, too many passive players consistently let impulse rule their responses.(2) During its sixty years of colonial rule , Britain controlled the population by fomenting regional and ethnic divisions.(3) Lasting only ten months before Spain resumed control, Britain's rule was of short duration.(4) There is no stipulation of a time limit for US political rule and economic control over the country's resources.(5) But then, if you remember - it was salt-making that Gandhi chose as his first symbolic challenge to British imperial rule over India.(6) The Springboks continue to rule supreme as the world's rugby champions.(7) One lorry contained some very fine items of bedroom and sitting room furniture at good prices but this was the exception rather than the rule on the day.(8) The first rule for controlling rose diseases is prevention.(9) We found that there were many countries in the area where Soviet rule had either banned music or modified instruments.(10) The uprising against imperial rule went on for many years until Numancia was finally besieged and burned to the ground.(11) In the history of art they are the rule rather than the exception.(12) Three years later Ieyasu established the Tokugawa shogunate at Edo that would last until the re-establishment of imperial rule in 1868.(13) At first it was optional but soon it became a habit and finally the rule .(14) But when one is talking about the ability to do something not authorised by statute, there is a real question whether a rule of court can deal with it.(15) Ben is putting more controls in place so that this sort of thing stays an exception to the rule , rather than the norm.(16) Guilt is the reference to the rule or norm and the implied or stated fact that the child is bad for not adhering to it.
Related Phrases of rule
(1) rule out ::
બહાર શાસન
(2) as a rule ::
નિયમ પ્રમાણે
(3) to rule ::
શાસન
(4) rule of thumb ::
અંગૂઠો નિયમ
(5) rule of law ::
કાયદા ના નિયમો
(6) rule the world ::
દુનિયા પર શાસન
(7) slide rule ::
સ્લાઇડ રૂલ
(8) ground rule ::
જમીન નિયમ
(9) general rule ::
સામાન્ય નિયમ
(10) as a general rule ::
એક સામાન્ય નિયમ તરીકે
Synonyms
Noun
1. regulation ::
નિયમન
2. procedure ::
પ્રક્રિયા
3. precept ::
ગ્રાહ્ય
4. control ::
નિયંત્રણ
5. prescript ::
હુકમમાં
6. ruler ::
શાસક
7. pattern ::
પેટર્ન
8. formula ::
સૂત્ર
9. principle ::
સિદ્ધાંત
10. dominion ::
આધિપત્ય
Verb
11. govern ::
સંચાલન
12. be in power ::
શક્તિ હોઈ
13. decree ::
હુકમનામું
14. prevail ::
પ્રવર્તી
15. harness ::
હાર્નેસ
16. find ::
શોધવા
17. reign ::
શાસન
Different Forms
rule, ruled, rules
Word Example from TV Shows
And you know what we do
with rule breakers?

And you know what we do with RULE breakers?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 14

...

..."Don't knock on my door before 11:00 or I punch you in the throat" RULE.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

Rule out.

Rule out.

Money Heist Season 1, Episode 7

--the number one rule
is don't take things personally.

--the number one RULE is don't take things personally.

Breaking Bad Season 4, Episode 3

Someone who can rule and should rule.

Someone who can RULE and should RULE.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

English to Gujarati Dictionary: rule

Meaning and definitions of rule, translation in Gujarati language for rule with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rule in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'rule'

What rule means in Gujarati, rule meaning in Gujarati, rule definition, examples and pronunciation of rule in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History