English to Gujarati Meaning of stop - બંધ


Stop :
બંધ

અવરોધ, બંકર, બ્લોક, બંધ

બંધ, ઉપર ખેચવું, પકડ પેઢી, એક થંભી કૉલ, સ્ટોલ, અંત આણવા, દોરડાના કૂચા અને ડામરથી વહાણનાં સાંધા પૂરવા, એકસાથે જોડવું, થંભી, શસ્ત્રવિરામ, વિરામ, તોપ, ઊભા, રોકતા, થી છોડી દેવું થઇ, બહાર દલીલ, બંધ થઇ, રહેવા, રહે, અસત્ય, હોઈ, સ્ટેમ, અવરોધવું, અવરોધી, ચેક, પાદુકા, અંકુશમાં, દબાવવા, ચોક, ધરપકડ, રોકવાની, દૂર જા, અટકાવવું, ચાલુ રાખો, વાડ, મોકૂફી, મુલતવી રાખે, સત્રસમાપ્ત કરવું, ઉપર છોડી, સિંક, છોડી દેવું, નિયંત્રણમાં રાખવું, બચો, બીટ, તાબે, આંતરવું, કારણ, રોકાઇ, સમાપ્ત, રદ, ઈન્ટરસેપ્ટ, ગુસ્સો વિચાર, આક્રમક હોઇ શકે છે, થી છોડી દેવું, આપી, મારી ભગાડયા શકાય, હોવર, વિલંબ, પાછળ હોઈ, લંબાવું, મુલતવી, સામગ્રી

અટક્યા વગરબંધબંધunstopunstops
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stop in English
Noun(1) the event of something ending(2) the act of stopping something(3) a brief stay in the course of a journey(4) the state of inactivity following an interruption(5) a spot where something halts or pauses(6) a consonant produced by stopping the flow of air at some point and suddenly releasing it(7) a punctuation mark (.(8) (music(9) a mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens(10) a restraint that checks the motion of something(11) an obstruction in a pipe or tube
Verb(1) come to a halt, stop moving(2) put an end to a state or an activity(3) stop from happening or developing(4) interrupt a trip(5) cause to stop(6) prevent completion(7) hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of(8) seize on its way(9) have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical(10) render unsuitable for passage(11) stop and wait, as if awaiting further instructions or developments
Examples of stop in English
(1) The man slumped down and signalled for an inhaler so a medic was called, but the ordeal did not stop there.(2) It will come back if you gain the weight, stop exercising and eat the wrong foods.(3) Fortunately, I managed to stop myself worrying about my worrying, because that's just taking it a bit too far.(4) The best time to stop smoking is when you are ready and when you genuinely want to quit.(5) several attempts were made to stop him giving evidence(6) We didn't let that stop us and we continued to court and we were always together.(7) a campaign is under way to stop the bombers(8) The end result is that the leadership is desperately trying to stop a debate that was never really going to start.(9) stop your joking!(10) The trip was part of a two day visit to the region, which also included a stop in Honduras.(11) But one year on and still no significant step has been taken to stop another disaster happening.(12) the flight landed for a refueling stop(13) One child was so traumatised by the experience she could not stop vomiting and had to be hospitalised.(14) And how the hell do you stop someone who's determined to do something like this?(15) stop consonants(16) We had a meeting on Sunday night and we are determined this fire is not going to stop us.
Related Phrases of stop
(1) bus stop ::
બસ સ્ટોપ
(2) to stop ::
બંધ કરો
(3) non-stop ::
અટક્યા વગર
(4) full stop ::
પૂર્ણ વિરામ
(5) stop by ::
દ્વારા અટકાવવા
(6) stop sign ::
સાઇન બંધ
(7) stop crying ::
રડવાનું બંધ કર
(8) stop smoking ::
સ્મોકિંગ બંધ
(9) pit stop ::
ખાડો સ્ટોપ
Synonyms
Noun
1. halt ::
થંભી
2. break ::
વિરામ
3. stopping place ::
બંધ સ્થળ
4. blockage ::
અવરોધ
5. occlusive ::
occlusive
6. hitch ::
હરકત
7. stoppage ::
રુકાવટ
8. catch ::
કેચ
9. diaphragm ::
પડદાની
10. stopover ::
stopover
11. full point ::
સંપૂર્ણ બિંદુ
Verb
13. cease ::
શસ્ત્રવિરામ
14. pull up ::
ઉપર ખેચવું
15. conclude ::
તારણ
16. stem ::
સ્ટેમ
17. prevent ::
અટકાવવા
18. thwart ::
નિષ્ફળ
20. stop over ::
ઉપર બંધ
21. hold on ::
થોભો
22. contain ::
સમાવે
23. discontinue ::
બંધ
24. block off ::
બંધ અવરોધિત
25. halt ::
થંભી
26. finish ::
સમાપ્તિ
27. intercept ::
ઈન્ટરસેપ્ટ
Antonyms
1. continue ::
ચાલુ
2. persist ::
ચાલુ
Different Forms
nonstop, stop, stops, unstop, unstops
Word Example from TV Shows
Uh, look, I'll-I'll stop
for the night

Uh, look, I'll-I'll STOP for the night

The Big Bang Theory Season 11, Episode 14

-

- "Beauty, thy name is Penny--" - Oh, God, STOP.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 9

Just stop! Stop!

Just STOP! Stop!

Breaking Bad Season 5, Episode 14

Do you want to stop me?

Do you want to STOP me?

Game of Thrones Season 2, Episode 1

And you're going to go stop them?

And you're going to go STOP them?

Game of Thrones Season 6, Episode 8

English to Gujarati Dictionary: stop

Meaning and definitions of stop, translation in Gujarati language for stop with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stop in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'stop'

What stop means in Gujarati, stop meaning in Gujarati, stop definition, examples and pronunciation of stop in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History