English to Gujarati Meaning of opening - ઉદઘાટન


Opening :
ઉદઘાટન

છિદ્ર, વાટ, ફાટ, કોતર, ઉદઘાટન, કપડામાં બટન બીડવા માટેનું, શરૂઆત, લૉન્ચ, આરંભ, તફાવત, છુટવું, ક્ષતિ, ન્યૂનતા, એમ્પ્લીફિકેશન, અભિવ્યક્તિ, પ્રદર્શન, મોર, શરૂઆતમાં, થ્રેશોલ્ડ, ઓપન સ્થળ, ઓપન, ખાલી, ખાલી હોવાપણું, ખાલી જગ્યા, ક્રેક, અસ્થિભંગ, ખીણ, નંબરનાં મકાનમાં, સાક્ષાત્કાર, શોધ, જન્મ, ખાલી જગ્યા નોકરી, આવરી, બોધ, ઉદ્ઘાટન, તક, ફાયદો, પ્રસંગ

પ્રારંભિક, ઉદઘાટન, ઉદ્ઘાટન, દીક્ષા, ખૂલ્લા, પ્રકારની શૂન્યતા, મોર

ઉદઘાટનમુખ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of opening in English
Noun(1) an open or empty space in or between things(2) a ceremony accompanying the start of some enterprise(3) becoming open or being made open(4) the first performance (as of a theatrical production(5) the act of opening something(6) opportunity especially for employment or promotion(7) the initial part of the introduction(8) a possible alternative(9) an aperture or hole that opens into a bodily cavity(10) a vacant or unobstructed space that is man-made(11) an entrance equipped with a hatch; especially a passageway between decks of a ship(12) a recognized sequence of moves at the beginning of a game of chess(13) the first of a series of actions
Verb(1) cause to open or to become open(2) start to operate or function or cause to start operating or functioning(3) become open(4) begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc.(5) spread out or open from a closed or folded state(6) make available(7) become available(8) have an opening or passage or outlet(9) make the opening move(10) afford access to(11) display the contents of a file or start an application as on a computer
Adjective(1) first or beginning
Examples of opening in English
(1) Indeed, they might have won the league too but for losing their opening two matches and then going the remainder of the trip undefeated.(2) There had been an opening made by senior counsel for the appellant which disclosed certain aspects of the defence case.(3) The idea is that one can play this opening without having to memorize a great number of lines.(4) Also, the opening to the story wasn't written by either me or my friend.(5) During fetal development, this opening allows blood in the fetus to bypass the lungs.(6) A double opening will offer new paintings by Aaron Hill entitled Inheritance.(7) Fortunately, an opening became available in the employer's parts department and he was afforded that job.(8) The Upper Eden Cycling Club turned out in force to celebrate the opening of the centre and following the ceremony headed off to Hawes for a round cycle route.(9) The remaining places in the main draw will be filled through the qualifying matches on the opening three days of the competition.(10) Fans had packed pubs across the district, turning them into a sea of red and white shirts and St George's flags to watch England's opening match.(11) Let me quote a short part of his guessing-game, prefaced by his usual opening .(12) A pageant of pupils celebrated their school's history as they welcomed the opening of its new building.(13) The competition commenced on the eve of India's opening match against Holland.(14) The light source is projected over the sample surface onto the opening of aperture 2.(15) But there is no direct evidence that the fresh air supply opening was in fact blocked in any way on this occasion.(16) The opening exchanges were evenly matched but the visitor eventually made the breakthrough on 25 minutes.
Related Phrases of opening
(1) open ::
ઓપન
(2) opening hours ::
ખુલવાનો સમય
(3) opening day ::
ઉદઘાટન દિવસ
(4) opening balance ::
પ્રારંભિક સિલક
(5) opening ceremony ::
ઉદઘાટન સમારોહ
(6) opening up ::
ઉદઘાટન અપ
(7) job opening ::
નોકરી ઉદઘાટન
(8) opening time ::
ઉદઘાટન સમય
(9) sleeve opening ::
સ્લીવમાં ઉદઘાટન
(10) opening statement ::
ઉદઘાટન નિવેદન
(11) opening night ::
ઉદઘાટન રાત્રે
Synonyms
Noun
1. hole ::
છિદ્ર
2. doorway ::
દરવાજામાં
3. opportunity ::
તક
4. vacancy ::
ખાલી જગ્યા
5. beginning ::
શરૂઆત
6. opening ceremony ::
ઉદઘાટન સમારોહ
7. hatchway ::
વહાણના તૂતકમાં, ભોંયતળિયે કે છાપરામાં અથવા દીવાલમાં રાખેલું બાકોરું
8. initiative ::
પહેલ
9. possibility ::
શક્યતા
10. gap ::
તફાવત
11. orifice ::
કોતર
12. opening night ::
ઉદઘાટન રાત્રે
Verb
13. unfasten ::
unfasten
14. unwrap ::
ખોલીશું
15. uncork ::
બાટલીનો બૂચ કાઢવો
16. spread out ::
ફેલાય જવુ
17. reveal ::
ઉઘાડી
18. open for business ::
વ્યવસાય માટે ખુલ્લું
19. begin ::
શરૂઆત
20. give access to ::
ઍક્સેસ આપવા
21. give ::
આપી
22. unfold ::
છુટા
23. open up ::
ખોલવા
Different Forms
opening, openings
Word Example from TV Shows
opening at the fairgrounds.
l wondered if you could give me a lift?

OPENING at the fairgrounds. l wondered if you could give me a lift?

Breaking Bad Season 4, Episode 8

of a cross-breeze, created by
opening windows there and there.

of a cross-breeze, created by OPENING windows there and there.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 24

They're opening the doors.

They're OPENING the doors.

Money Heist Season 3, Episode 5

The opening...

The OPENING...

Money Heist Season 3, Episode 2

(WINDOW OPENING)

(WINDOW OPENING)

The Big Bang Theory Season 6, Episode 4

English to Gujarati Dictionary: opening

Meaning and definitions of opening, translation in Gujarati language for opening with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of opening in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'opening'

What opening means in Gujarati, opening meaning in Gujarati, opening definition, examples and pronunciation of opening in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History