English to Gujarati Meaning of release - પ્રકાશન


Release :
પ્રકાશન

પ્રકાશન, મુક્તિ, વિમોચન, મુક્તિની, સ્વાતંત્ર્ય, રાહત, રોગપ્રતિરક્ષા, નિર્દોષ છોડી, સ્રાવ, વોલી, વસૂલાત, એસ્કેપ, બહાનું, ઘટાડો, નુકસાન, હ્રાસ, પડવું, બચાવ, કુચેષ્ટા, ચૂકતે પાવતી, અધિકાર છોડવો, સેશન, રન, છુટવું, પટલ, ગોખલો, લેઝર, ક્રોસિંગ, બહાર જવું, ઉદભવ, તફાવત, અંતર, અસમાનતાના, અલગ, જાહેરાતને, પૂર્વવત

રજા, બહાર નીકળવા, પ્રકાશન, ત્યાગ, આંખ આડા કાન, મફત, મુક્ત, મફત સુયોજિત, છુટકારો, માથી મુક્ત થવુ, રિડીમ, પહોંચાડવા, સ્રાવ, બહાર નીકળવા દેવું, અનબાઇંડ, વીર, છોડવું, પટ્ટી, ફાડી નાખવું, વિસામો, ટાંકા ઉખેડવા, શિફ્ટ, મુક્તિ, ઘટાડવા, ઘટાડો, ઘટાડે, ઘટતો, આપી, જતું, રદ્દ, એસ્કેપ, સૈન્ય વિખેરી નાખવું, રાહત, માફી, ફાજલ, નિર્દોષ જાહેર, ફેંકી દેવું, રદબાતલ, ઓપન, જાહેર, બહાર જાઓ, છટકવું, રન, રેડીને, ઉડી, પૂર્વવત્, અપ્રગટ, ઉદ્ઘાટન, ચાલો જઈશુ, છૂટક દો, સોંપી, સેશન

પ્રકાશનપ્રકાશિતપ્રકાશનોમુક્ત
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of release in English
Noun(1) merchandise issued for sale or public showing (especially a record or film(2) the act of liberating someone or something(3) a process that liberates or discharges something(4) an announcement distributed to members of the press in order to supplement or replace an oral presentation(5) the termination of someone's employment (leaving them free to depart(6) euphemistic expressions for death(7) a legal document evidencing the discharge of a debt or obligation(8) a device that when pressed will release part of a mechanism(9) activity that frees or expresses creative energy or emotion(10) the act of allowing a fluid to escape(11) a formal written statement of relinquishment(12) (music
Verb(1) release, as from one's grip(2) grant freedom to; free from confinement(3) let (something(4) prepare and issue for public distribution or sale(5) eliminate (a substance(6) generate and separate from cells or bodily fluids(7) make (information(8) part with a possession or right(9) release (gas or energy(10) make (assets
Examples of release in English
(1) They are ready for talks provided the distributors lift the ban on release of films on or before February 7.(2) Never having ceased to release albums, his comeback is more in terms of style than presence.(3) I am all about maintaining the rights and freedoms of Canadians but why isn't treatment a condition of his release ?(4) On the 42nd hour, I spoke with a court-appointed lawyer who told me the courts were deliberately slowing the process of our release .(5) Next, point the camera at the other extreme and once again half press the release .(6) Zwick laid down this track just days after the film's initial U.S. release .(7) The too objective script leaves audiences not knowing whether Madeleine was a murderess or not, and this fact contributed to the film's failure on release .(8) The materiality of the paint and the sticky pull and release of the printing process showed a rough and ready formalism at work.(9) He has not complied with the court order for production of the notes and records nor has he signed a release to permit Ms. N.L. direct access to the documents.(10) press and release the reset button quickly(11) But when you think of it, it allows you to start the engine, get into gear and release the brake with one hand.(12) Mr Browne said they were told there was no question of an announcement on their release until certain conditions had been met.(13) The funny thing is that this film feels more like an independent film than a studio release .(14) One trailer available on the original release of the film is not included here, but to no great loss.(15) As for all the bugs that were found after the release, again this is management's fault for NOT having a proper testing process before release .(16) But that does not release me, in the future, from the moral obligation of telling the truth.
Related Phrases of release
(1) release date ::
પ્રકાશન તારીખ
(2) to release ::
રિલીઝ
(3) release notes ::
પ્રકાશન નોંધો
(4) release candidate ::
ઉમેદવાર ને છુટ્ટા કરવા
(5) catch and release ::
પકડી અને પ્રકાશિત
(6) news release ::
સમાચાર પ્રકાશન
(7) release agent ::
પ્રકાશન એજન્ટ
(8) release button ::
પ્રકાશન બટન
(9) release time ::
પ્રકાશન સમય
(10) conditional release ::
શરતી પ્રકાશન
Synonyms
Noun
3. announcement ::
જાહેરાત
5. liberation ::
મુક્તિ
6. discharge ::
સ્રાવ
7. acquittance ::
ચૂકતે પાવતી
8. departure ::
પ્રસ્થાન
9. vent ::
વસ્ત્રમાં લાંબો ચીરો
10. sacking ::
કંતાન
11. press release ::
પ્રેસ જાહેરાત
12. button ::
બટન
13. spill ::
સ્પીલ
Verb
14. free ::
મફત
15. untie ::
untie
16. make available ::
ઉપલબ્ધ બનાવવા
17. excuse ::
બહાનું
18. make public ::
સાર્વજનિક બનાવી
19. launch ::
લૉન્ચ
20. exhaust ::
એક્ઝોસ્ટ
21. turn ::
વળાંક
22. publish ::
પ્રકાશિત
23. secrete ::
સ્ત્રાવ
24. let go of ::
જવા દો
25. liberate ::
મુક્ત
26. unloose ::
unloose
Antonyms
1. bridle ::
રાશ
2. check ::
ચેક
3. constrain ::
મર્યાદિત
4. contain ::
સમાવે
5. control ::
નિયંત્રણ
6. curb ::
કિનાર
7. govern ::
સંચાલન
8. hold ::
પકડી રાખવું
9. inhibit ::
અંકુશમાં
10. regulate ::
નિયમન
11. restrain ::
નિયંત્રણમાં રાખવું
12. smother ::
હોલવવા
13. tame ::
શાંત
Different Forms
release, released, releases, releasing
Word Example from TV Shows
Go get yourself
a little rebound stress release.

Go get yourself a little rebound stress RELEASE.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 2

To have a desire build up within you
and be denied any opportunity for release.

To have a desire build up within you and be denied any opportunity for RELEASE.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 21

"The decision to RELEASE Alison Parker,

Money Heist Season 1, Episode 7

Release the Imp.
Wed your daughter to Joffrey.

Release the Imp. Wed your daughter to Joffrey.

Game of Thrones Season 1, Episode 7

Prepare her for release.

Prepare her for RELEASE.

Westworld Season 2, Episode 9

English to Gujarati Dictionary: release

Meaning and definitions of release, translation in Gujarati language for release with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of release in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'release'

What release means in Gujarati, release meaning in Gujarati, release definition, examples and pronunciation of release in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History